DDK YÖNERGE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

DEPREM DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan, Deprem Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönergenin kapsamı, Deprem Danışma Kurulu’nun görevlerini, kuruluşunu, toplantı ve karar alma süreçlerini ve Kurul sekretaryası’nın çalışma esaslarını kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1)  Bu Yönergede geçen;

Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı,

Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı’nı,

Kurul: Deprem Danışma Kurulunu,

Sekretarya: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan Deprem Danışma Kurulu Sekretaryası’nı ,

Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışabilmesi için sivil toplum kuruluşlarına verilen uygunluk belgesini tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Kuruluş

 

Görevleri

MADDE 4-(1) Kurulun başlıca görevleri;

1-Depreme ilişkin konularda Başkanlığa danışmanlık yapmak, Başkanlığın uygun gördüğü konularda plan ve politikalar üreterek uygulamaya yardımcı olmak,

2-Deprem zararlarının azaltılması ve deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında görüş bildirmek,

3-Depremle ilgili olarak yapılacak ve teşvik edilecek araştırmalar için politikaları ve öncelikleri konusunda görüş ve öneriler sunmak,

4-Kurul tarafından gereksinim duyulması durumunda, belirli konuda faaliyet göstermek üzere çalışma komisyonları kurmaktır. Bu komisyonlara gerektiğinde Kurul dışından uzmanlar çağrılabilir.

(2) Bu kapsam çerçevesinde yapılacak çalışmalar; doğal afet olaylarından deprem afeti ve depremin neden olduğu ikincil afetleri (heyelan, tsunami, kaya düşmesi vb.) kapsar. Danışma kurulu üyeleri ülkenin önceliklerine göre belirleyeceği konularda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına görüş ve önerilerini sunar.

 

Kuruluş

MADDE 5-(1) Deprem Danışma Kurulu; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ve Başkan tarafından belirlenecek akredite olmuş ilgili sivil toplum kuruluşlarından oluşan üç üyeden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantılar ve Karar alma, Boşalan üyeliklerin doldurulması

 

Toplantılar ve Karar alma

MADDE 6-(1) Kurul toplantısına Başkan başkanlık eder. Başkanın olmadığı durumlarda kendisi tarafından görevlendirilecek bir kurul üyesi başkanlık görevini yürütür

Bir sonraki toplantının gündemi, Kurul üyelerinden görüş alınarak Başkan onayı ile kesinleştirilir.

Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

(2) Kurul toplantılarının yapılması için üyelerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. Bu oran, acil toplantıya gereksinim duyulduğu durumlarda Başkan’ın kararı ile değiştirilebilir. Toplantılarda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Gerek görüldüğü hallerde oluşturulan çalışma komisyonu toplantılarında alınan kararlar tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile Başkanlığa iletilir, Başkanlık Kurul üyelerine sunar.

 

Boşalan Üyeliklerin Doldurulması

 

MADDE 7- (1) Başkan tarafından seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üniversite öğretim üyelerinin yerine, boşalan üye sayısının iki katı kadar Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bildirilecek deprem konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından; görev süresi dolan sivil toplum kuruluşu temsilcileri yerine ise akredite olmuş sivil toplum kuruluşları arasından doğrudan Başkan tarafından belirlenen üyeler seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

 

(2) İstifa, ölüm ve emeklilik gibi nedenlerle boşalan, Başkan tarafından seçilmiş Kurul'a üye üniversite öğretim üyesi yerine yenisinin seçimi için Başkan, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan boşalan üye sayısının iki katı kadar aday gösterilmesini talep eder ve Yüksek Öğretim Kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu şekilde seçilen üyelerin görev süresi, yerine seçildikleri kurul üyesinin kalan görev süresi kadardır.

 

(3) İstifa, ölüm ve emeklilik gibi nedenlerle boşalan sivil toplum kuruluşu temsilcileri

yerine akredite olmuş sivil toplum kuruluşları arasından doğrudan Başkan tarafından üye seçilir.

 

Bu üyelerin görev süresi yerine seçildikleri kurul üyesinin kalan görev süresi kadardır."

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Sekretarya Görevleri ve diğer konular

 

Sekretarya ve Görevleri

MADDE 8 – (1) Kurul’un sekretarya hizmetleri, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Sekretaryanın görevleri şunlardır:

                        a) Kurul üyeleri arasında iletişimi sağlamak,

                        b) Kurulun düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

                        c) Kurul toplantılarıyla ilgili hizmetlerin zamanında yapılmasını, gündemle ilgili belgelerin Kurul üyelerine gönderilmesini sağlamak,

                        d) Yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Başkan tarafından onaylanan kararları             belgelemek, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

                        e) Kurul kararlarının uygulanması için gerekli takibi yapmak

                        f) Deprem Danışma Kurulunun web sayfasını düzenlemek ve sürekli güncel tutmak,

                        g) Başkan tarafından verilen diğer çalışmaları yapmak

 

Değişiklik

MADDE 9- (1) Bu yönergenin uygulanması sırasında doğacak ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak değişiklikler, Başkan tarafından Kurul üyelerinin görüşü alınarak yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu yönerge Başkanın onaylaması ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Başkan yürütür.