Büyüklük: 6,2 (Mw)
Yer: Ege Denizi, 20.73 km. Karaburun (Izmir)
Tarih: 12/6/2017 15:28:37 (TS)
Enlem: 38.8486
Boylam: 26.3130
Derinlik: 15.96 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye IZMIR KARABURUN HASSEKI 22,36
Türkiye IZMIR KARABURUN SARPINCIK 23,04
Türkiye IZMIR KARABURUN TEPEBOZ 23,81
Türkiye IZMIR KARABURUN BOZKOY 25,22
Türkiye IZMIR KARABURUN PARLAK 27,34

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye IZMIR Merkez - 85.84
Türkiye ISTANBUL Merkez - 330.75
Türkiye ANTALYA Merkez - 441.86
Türkiye ANKARA Merkez - 575.65
Türkiye ERZURUM Merkez - 1292.49

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

BATI ANADOLU AÇILMA SİSTEMİ DİRİ FAYLARI (EGE ÇÖKÜNTÜ SİSTEMİ)

Ege Çöküntü Sistemi (EÇS), genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile sınırlandırılmış birçok blokdan meydana gelmektedir. Bu bloklar arasında, D-B uzanımlı çöküntü alanları yer almaktadır. Bölge, genel olarak KKD-GGB yönlü bir çekme rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Bölgede egemen olan ana KKD-GGB genişleme yönü, bu depremlerin odak mekanizma çözümleri sonucu elde edilmiş T ekseni yönleri ile uyumluluk göstermektedir. Bu çöküntü alanları, kuzeyden güneye doğru; Edremit Körfezi, Bakırçay-Simav çöküntüsü, Gediz-Küçük Menderes çöküntüsü, Büyük Menderes ve Gökova Körfezi çöküntüleri şeklinde sıralanabilir.

EÇS’nin Edremit Körfezini içine alan kuzey kesimi, KAFZ ile Batı Anadolu’daki çekme rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede olmuş depremlerin odak mekanizmaları, hem normal hem de yatay bileşenlerin hakim oldukları birleşik fay çözümleri vermiştir.

EÇS’nin ikinci alt bölgesini, KKD yönelimli Bakırçay çöküntüsü ile KKB yönelimli Simav çöküntüsü oluşturur. Bu çöküntüler, kenarları doğrultu atım bileşenli normal faylar olan büyük çöküntü alanlarını temsil ederler. Çandarlı Körfezi ile Soma arasında uzanan Bakırçay çöküntüsü, 10-20 km genişliğe ve 80 km uzunluğa sahiptir. Diğer taraftan Simav çöküntüsü, Simav çayı boyunca yaklaşık 100 km uzanır.

Gediz çöküntüsü, Sarıgöl ile Turgutlu arasında uzanan 10-20 km genişlikte ve 140 km uzunlukta BKB-DGD doğrultulu büyük bir çöküntü alanını temsil eder. Bu çöküntüde, Pliyosen’den günümüze kadar olan zaman aralığında 1.5 km civarında bir düşey atımın meydana geldiği bildirilmektedir. Gediz çöküntüsünün hemen güneyinde Ödemiş-Bayındır-Torbalı-Tire ve Selçuk gibi yerleşim alanları içerisinden geçen 5-20 km genişlikte ve 100 km uzunlukta Küçük Menderes çöküntüsü yer alır.

Gediz-Küçük Menderes çöküntülerinin güneyinde doğrultusu doğudan batıya doğru değişen ve doğrultu atım bileşenli normal faylanmalar sunan, batıda Ege Denizi ile doğuda Sarayköy’e kadar uzanan 10-25 km genişlikte ve 200 km uzunlukta Büyük Menderes çöküntüsü yer alır. Bu bölgenin en güneyinde Güllük ile Muğla arasında uzanan BGB-DKD doğrultulu Gökova Körfezini sınırlayan faylanmalar bulunur.

EÇS içerisinde 1900-2000 yılları arasında hasar yapıcı ve yüzey kırığı meydana getirmiş M ≥ 5.5 büyüklüğünde pek çok deprem meydana gelmiştir. Bu depremler, bu çöküntüler boyunca yoğunlaşmıştır. Bölge, oldukça karışık tektonik görünüm sunması nedeniyle sürekli depremlere maruz kalmış ve gelecekte de deprem oluşturma potansiyeli yüksek olan bir bölgeyi temsil etmektedir. Geçmiş yüzyılda (1900-2000) olmuş depremlerin (M ≥ 4.0) büyük çoğunluğu, Büyük Menderes çöküntüsünün doğu ucu ile Simav çöküntüsü boyunca meydana gelmiştir.

 

MUĞLA YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Muğla - Yatağan Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla'nın yaklaşık 15 km GD'su ile Yatağan arasında uzanan yaklaşık 40 km uzunlukta birbirine paralel KB-GD doğrultulu faylardan oluşmaktadır. Bu fay zonunun Ortayaraş-Gökpınar köyleri arasında uzanan 32 km'lik bölümü, yer yer sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterindedir.

Ula (Muğla) – Ören (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla doğusunda Muğla-Yatağan fay zonundan dar bir açı yapacak şekilde ayrılarak BGB doğrultusunda uzanır. Fay zonunun karadaki toplam uzunluğu 60 km civarında olup, Ören'in batısında denize girerek İstanköy adasının güneyini izler ve buradan batıya doğru devam eder. Bu fay zonu, K74D 77GD yönelime sahip olup, listrik normal fay karakteri taşımaktadır. Faylanma sonucu güney blok kuzeyine göre 500 m civarında aşağıya doğru kaymıştır.

Karaova (Muğla) – Milas (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Karaova - Milas arasında yüzeyleyen metamorfik kayaçlarda izlenebilen KB-GD doğrultulu birbirine paralel fay takımlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 20 km genişlikte olan fay zonu, morfolojiyi denetlemesi nedeniyle olası diri fay olarak kabul edilmiştir (Şaroğlu vd. 1987).

 

KEMALPAŞA - TORBALI - SEFERİHİSAR - KUŞADASI (İZMİR) ARASI DİRİ FAYLARI:

 

Menderes masifi batısında, Üst Miyosen ve daha yaşlı kayaçlarda izlenebilen KD-GB genel doğrultulu bazı faylar bu sınıf altında toplanmıştır. Kuşadası doğusunda, Miyosen öncesi kireçtaşlarını kesen fay düzleminde sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterini veren kayma çizikleri yer almaktadır. Kemalpaşa güneyinde, Üst Miyosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarını kesen fay düzlemlerindeki kayma çizikleri doğrultu atıma  işaret etmektedir. Dumont vd. (1979), Söke yakınında, Efes fayı olarak adlandırdıkları fayın başlangıçta sol yönlü doğrultu atım bileşenli olarak çalışan normal fay olduğunu belirtmektedir.

 

GEDİZ GRABENİ DİRİ FAYLARI:

Menderes masifinin kuzeyinde, Kemalpaşa - Sarıgöl arasında uzanan, D-B gidişli ve güneye iç bükey olan 140 km uzunluktaki çöküntü havzası, Gediz Grabeni olarak isimlendirilmektedir. Bu çöküntü havzası, Sarıgöl-Salihli arasında morfolojik olarak çok belirgindir.

Grabeni kuzeyden sınırlayan fay, en batıda Marmara gölünden başlar ve birbirine paralel dört ana fay takımından oluşur. Bu fayın güneyinde, metamorfitlerle pleyistosen yaşlı kayaçlar arasında dokanak oluşturan K64B doğrultulu 10 km uzunlukta bir fay uzanır. Bu fayın güneyinde, Yağlıbasan - Sarısığırlı köyleri arasında uzanan KB-GD gidişli 28 km uzunlukta diğer bir fay yer alır. Bu fayın güneyin de ise alüvyal yelpazeleri de etkileyen 15 km uzunlukta başka bir fay uzanır. Grabenin kuzey sınırını oluşturan diğer önemli bir fay, grabenin doğusunda Dombaylı-Ziyanlı köyleri arasında uzanır. Bu fayın toplam uzunluğu 52 km civarında olup, batıda K30B, Mevlütlü Köyü doğusunda K72B, en doğu ucunda K30B ve Ziyanlar doğusunda D-B doğrultulara sahiptir. Fay, genel olarak 45 derece GB'ya eğimlidir. Havza'nın GD ucunda, Çöpköy-Boğazçiftlik köyleri arasında, 16 km uzunlukta ve K40B doğrultuya sahiptir. Faylar, morfolojik olarak çok belirgin olup, topoğrafyada birçok basamak oluşturmuştur. Grabenin kuzeyinde yer alan faylar, eğim atımlı normal faylar olup, değişik açılarla güneye eğimlidirler (Bircan vd. 1983).

Grabeni güneyden sınırlayan faylar, yaklaşık 85 km uzunlukta olup, batıda Hamzababa köyü (Turgutlu) ile doğuda Avşar köyü (Sarıgöl) arasında uzanır. Bu faylar, genel olarak D-B gidişli olup, eğim atımlı normal faylanma karakteri sergilerler. Gökkaya - Akpınar arasında tipik olarak izlenebilen fay, batıda Armutlu'dan başlar, doğuya doğru Ahletli-Salihli-Alaşehir-Sarıgöl'e kadar uzanır. Grabenin tabanına en yakın olan ve genç alüvyonlar ile daha yaşlı birimler arasında dokunak oluşturan fay 110 km uzunluktadır. Bu fay, deprem üreten diri fay olarak nitelendirilebilir. Grabeni güneyden sınırlayan eğim atımlı normal faylar, güneyden kuzeye doğru gençleşmektedir.

 

BÜYÜK MENDERES GRABENİ DİRİ FAYLARI:

 

Batı Anadolu'da Büyük Menderes nehrinin içinde, doğuda Denizli ile batıda Ortaklar arasında D-B uzanımlı çöküntü alanı, Büyük Menderes grabeni olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Yaklaşık 140 km uzunluğunda olan bu çöküntü alanı, batıda Söke'ye doğru KD-GB, doğuda ise Honaz'a doğru KB-GD doğrultulu olarak yön değiştirir. Bu alanda yer alan faylar, eğim atımlı normal faylar olup, doğu ve batı uçlarında doğrultu atım bileşenlere sahiptirler. Grabeni kuzeyden sunırlayan ve Ortaklar-Sarayköy arasında uzanan faylar, genel olarak D-B gidişli olup, birbirine paralel uzanan 10 km genişlikte bir zon oluşturmaktadır. Faylar, genellikle listrik karakterde eğim atımlı normal faylanmaya sahip olup, eğim açıları yer yer 30 derecenin altına kadar düşmektedir.

Germencik - İncirliova - Aydın arasında, Büyük Menderes grabeni, iki tarafı büyük faylarla sınırlı ve içerisinde birçok horst-graben yapısı olan bir çöküntü havzası şeklindedir. Grabeni kuzeyden sınırlayan faylar yanında, bu fayları kesen K-G gidişli atımları küçük doğrultu atımlı faylar da yer almaktadır. Grabenin doğu  ucunda, Buldan - Honaz arasında yer alan faylar KB-GD gidişli olup, morfolojik olarak çok belirgindirler. Denizli-Babadağ arasında, KB-GD gidişli 33 km uzunlukta diğer bir fay uzanmaktadır (Babadağ Fayı) (Yıldırım 1983).

 

SOMA - KIRKAĞAÇ - GÖLCÜK (MANİSA) YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Soma-Akhisar-Bigadiç arasında genel gidişleri KKD-GGB olan ve birbirine paralel uzanan 40 km genişlikte bir alana yayılan faylar Soma-Kırkağaç-Gölcük (Balıkesir) fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Soma - Kırkağaç ve Gölcük - Gelenbe şeklinde iki zonda dağılım gösteren faylar, kuzeyde birbirine yaklaşan bir demet görünüm sunarlar. Fay düzlemlerinin dike yakın olmaları, fay zonları arasındaki havzaların morfolojik yapıları ve arazinin hemen batısında Bergama-Menemen arasındaki fayların sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma göstermeleri, bu fay gruplarının doğrultu atımlı ve normal fay bileşenli olabileceklerini göstermektedir.

 

BERGAMA - MENEMEN (İZMİR) ARASI DİRİ FAYLARI:

Bergama-Menemen arasında 60 km'lik bir alanda dağılım gösteren KKD-GGB ve KB- D doğrultulu iki ana egemen doğrultuya sahip olan faylar Bergama-Menemen Fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Kuzeyde Yenişakran-Bergama arasında yer alan KKB-GGB gidişli fayların daha belirgin ve sürekli olmasına karşılık, Menemen kuzeyinde yer alan KB-KD gidişli faylar daha kısa ve daha geniş bir zon içerisinde dağılım göstermektedirler. Bergama-Yenişakran arasındaki faylar sağ yönlü; Menemen-Yenişakran arasındaki faylar ise sol yönlü doğrultu atımlı faylar olup, morfolojiyi denetlemeleri nedeniyle olası diri faylar olarak nitelendirilmiştir (Şaroğlu vd. 1987).

 

BALIKESİR - PAZARKÖY - BURHANİYE ARASI DİRİ FAYLARI:

Balıkesir - Pazarköy - Burhaniye arasında birbirinden bağımsız ve kısa faylardan oluşan ve genel gidişleri KD-GB olan fay zonu Balıkesir-Pazarköy-Burhaniye arası diri fayları olarak sınıflandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu kırık zonunun birincisini, Pazarköy'ün 2 km doğusunda yer alan ve genel gidişi KKD-GGB olan 26 km uzunluktaki bir fay zonu oluştururken, ikincisi, Balya kuzeyi ile Danişment arasında yer alır. Bu fay, K70D genel gidişli olup, 15 km uzunluktadır. Zonun üçüncüsünü, Burhaniye-Havran arasında uzanan K55D gidişli ve en uzunu 10 km olan biribirine paralel birkaç faydan oluşmaktadır. Bu kırık zonunun dördüncüsünü ise Yağlıoba-Karalar köyleri arasında uzanan diğer bir fay oluşturmaktadır. Bu fayların daha çok düşey bileşenli faylar olduğu ve morfolojiyi etkilememekle birlikte yer yer Kuvaterner yaşlı çökelleri denetlemeleri nedeniyle olası diri faylar olarak sınıflandırıldığı belirtilmektedir (Şaroğlu vd. 1987).

 

GEDİZ-EMET (KÜTAHYA) YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Muratdağı kuzeyi ile Şaphanedağı doğusunda Gediz ile Emet arasında kalan bölgede, birbirinden bağımsız görünen değişik doğrultulara sahip birçok fay Gediz-Emet yöresi diri fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Gediz yöresinde üç ana egemen doğrultulu fay mevcuttur. En güneyde, Erdoğmuş-Sazköy arasında, 12 km uzunlukta K80D - D-B gidişli kırıklar bulunmaktadır. Bu kırıklar, 1970 Gediz depreminde yüzey kırığı oluşturmuşlardır (Arpat ve Özgül 1970, Grabert 1971) ve açılma çatlağı şeklinde gelişmiştir. Bunun yanı sıra Gediz kuzeyinde, Akkaya- Kayacık arasında 14 km uzunlukta K60B-KKB-GGD gidişli sağ yönlü doğrultu atımlı kırıklar; Akçaalan-Arapşah arasında ise 6 km uzunlukta K10D - KKD-GGB gidişli sol yönlü doğrultu atımlı kırıklar uzanmaktadır. Emet yöresinde ise 11 km uzunlukta ve 10 km genişlikte K-G gidişli bir kırık zonu yer almaktadır. Morfolojiyi etkilemeleri nedeniyle de bu kırıklar da diri olarak kabul edilmiştir.

 

SİMAV (KÜTAHYA) FAY ZONU:

Simav ovasını güneyden sınırlayan BKB-DGD genel gidişli fay, simav grabeni olarak adlandırılmıştır (Zescheke 1945, Erer 1977, Akdeniz ve Konak 1979, Konak 1979, ġaroğlu vd. 1987). Konak (1982), Simav fay zonunun Sındırgı (Balıkesir), Abide (Kütahya) arasında 150 km uzunlukta olduğunu belirtmiştir. Simavı güneyden sınırlayan birbirine paralel birkaç faydan oluşan fay zonu K70B genel gidişli olup, yaklaşık 55 km uzunluktadır. Simav’ın 25 km batısında fay 3 km kuzeye doğru bir sıçrama yapmaktadır. Ovayı KB’dan sınırlayan fay ise yaklaşık 25 km uzunluktadır. Konak (1982), fayın başlangıçta sağ yönlü doğrultu atımlı olarak çalıştığını, günümüzde ise düşey bileşeninin egemen olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmacı, fayın 5.5-6 km civarında atımı olduğunu belirtmektedir. Şaroğlu vd. (1987), Simav fayının sağ yönlü doğrutu atımlı faylara özgü tipik fay vadilerinin olduğunu belirtirken, Kartal & Kadirioğlu 2014 bölgede meydana gelen depremlerin odak mekanizması çözümleri ve ayrıntılı sismolojik gözlemlere dayanarak Simav Fay Zonunun günümüzde normal fay karakterinde çalıştığını ileri sürmüşlerdir.

Kütahya Fayı:  Kütahya'nın yakın güneyinden geçen ve Kütahya ovasını KB-GD doğrultusunda sınırlayan, yaklaşık 33 km uzunluktaki K60B gidişli fay Kütahya fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Şaroğlu vd. (1987), fayın sağ yönlü doğrultu atım bileşenli eğim atımlı normal fay olduğunu ve Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmesi nedeniyle de diri olduğunu ileri sürmektedirler.

 

SANDIKLI (AFYON) YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Sandıklı ovasını doğudan sınırlayan 36 km uzunluğunda ve 5 km genişlikte bir alanda parçalar halinde dağılım gösteren KKD-GGB gidişli faylar Sandıklı yöresi diri fayları adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Bu faylar, eğim atımlı normal fay karakterindedir. Sandıklı yöresinin diğer önemli fayı, Sandıklı’nın yakın güneyinden geçen 11 km uzunluktaki K22D gidişli bir faydır. Fayın batı bloğunun aşağıya düştüğü gözlenmektedir. Şaroğlu vd. (1987), Sandıklı yöresindeki fayların genel olarak diri sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal faylar olduklarını ileri sürmüşdür. Araştırmacılar, Afyon-Sandıklı civarında olan depremlerin bu faylarla ilişkili olduklarını belirtmektedirler.

Sultandağı Fayı: Sultandağlarını doğudan sınırlayan, yaklaşık 65 km uzunlukta ve K35B gidişli fay Sultandağı fayı olarak adlandırılmıştır (Şengör vd. 1986, Şaroğlu vd. 1987). Fay, batıda Çay ilçesinden başlamakta, Sultandağı ve Akşehir ilçeleri içerisinden geçmekte ve doğuda Doğanhisar ilçesine kadar uzanmaktadır. Boray vd. (1985), Sultandağı fayının Isparta Büklümünün şekillenmesinde önemli bir yapısal unsur olduğunu ve neotektonik dönemin başlangıcında geliştiğini ve her iki dönemde de sağ yönlü olarak çalıştığını ileri sürmektedir. Bazı araştırmacılar ise, fayın başlangıçta sağ yönlü doğrultu atımlı daha sonra da bindirme şeklinde çalıştığını ileri sürmektedirler.

 

AFYON YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Afyon ovasını morfolojik olarak göneyden sınırlayan, Afyon – Çay – Şuhut arasında yer alan küçük boyutlu sistematik bir dizilim gösteren faylar Afyon yöresi diri fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Faylar, Afyon – Çay arasında D-B, Afyon batısında KB-GD genel gidişlidir. Bu yörenin en önemli faylardan birisi, Çay-Gözsözlü arasında uzanan yaklaşık 26 km uzunlukta, D-B gidişli faydır. Söz konusu fay, Gözsözlü köyü civarında normal fay morfolojisi izlenmektedir (Boray vd. 1985). Afyon güneyinde, Işıklar köyü yakınında K50B gidişili diğer bir normal fay yer almaktadır. Bu bölgede fay atımının 100 m civarında olduğu bildirilmektedir (Şaroğlu vd. 1987). Işıklar köyü batısında, Afyon-Şuhut karayolunun 16.km’sinde BKB-DKD gidişli normal faylardan oluşan bir fay zonu daha gözlenmektedir. Araştırmacılar, Afyon yöresindeki diri fayların en genç kestikleri birimlerin Pliyosen yaşlı olduklarını ve morfolojik olarak belirgin olmaları nedeniyle olası diri faylar olduklarını ileri sürmüşlerdir.

 

KALE-TAVAS (DENİZLİ)-DİNAR (AFYON) YÖRESİ DİRİ FAYLARI:

Beyşehir Gölü (Konya) Fayı: Beyşehir gölünü batıdan sınırlayan fay, Beyşehir gölü fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere göre fayın sağ yönlü doğrultu atımlı ve olası diri fay olduğunu ileri sürmektedirler. Akay (1981), fayın doğrultu atımlı fay olduğunu, Koçyiğit (1984), fayın normal fay olduğunu belirtmektedirler.

Senirkent (Isparta) Fayı: Kumdanlı-Uluborlu arasında uzanan yaklaşık 43 km uzunlukta, K65D gidişli fay, Senirkent fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Uluborlu-Senirkent ve Büyükkabaca-Taşevi arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Senirkent-Uluborlu arasında kuzey blok, doğuda ise güney blok morfolojik olarak aşağıda bulunmaktadır. Araştırmacılar, fayın sol yönlü doğrultu atımlı ve olası diri fay olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Tatarlı (Afyonkarahisar) Fayı: Koçbeyli fayının batı uzantısında, Akçin köyü-Tekinova arasında uzanan yaklaşık 20 km uzunluğunda ve K58D gidişli fay Tatarlı fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Tatarlı civarında çok tipik olarak izlenebilirken, morfolojik olarak Gölovasını güneyden sınırlamaktadır. Koçyiğit (1984), fayın normal fay olduğunu; Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere dayanarak fayın ters bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu ileri sürmektedirler.

Koçbeyli (Afyonkarahisar) Fayı: Dinar-Çay arasında, yaklaşık 26 km uzunlukta ve K65D gidişli fay, Koçbeyli Fayı olarak adlandırılmıştır (Demirkol ve Yetiş 1985, Şaroğlu vd. 1987). Fay, Karamuk havzasını morfolojik olarak güneyden sınırlar. Fay, Çay'ın 9 km güneyinde Çayderesi'nden başlar. Doğu ucunda birbirine paralel üç parçadan oluşan fay, batıya doğru 6 km'lik bir alanda belirsizleşir. Araştırmacılar, fayın sol yönlü ve olası diri fay olduğunu belirtmektedir.

 

ISPARTA BÜKLÜMÜ KUZEY BÖLÜMÜ DİRİ FAYLARI

Batı Toroslar'da, Burdur ve Dazkırı kuzeyinde kalan faylar, Isparta büklümü kuzey bölümü diri fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu alan, güneyde Beyşehir-Eğirdir, batıda Dinar ve kuzeyde Çay-Şuhut-Haydarlı arasında kalır. Bu bölümdeki faylar, KD-GB ve KB-GD olmak üzere iki ana doğrultuda gelişmiştir. Şaroğlu vd. (1987), KD-GB doğrultulu olanların sol yönlü; KB-GD olanların ise sağ yönlü ve her ikisinin de bindirme bileşenlerinin olduğunu savunmaktadır.

Acıgöl (Afyonkarahisar-Denizli) Fayı (Dazkırı): Dazkırı güneyinde, Acıgölün kuzeyinden geçen 16 km uzunlukta ve güneyden sınırlayan 21 km uzunluktaki K55D gidişli iki fay, Acıgöl fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fayın batı bloğu morfolojik olarak aşağıda bulunmaktadır. Şaroğlu vd. (1987), bölgesel konuma göre, fayın doğrultu atım bileşenli normal fay olduğunu ve morfolojik verilere dayanarak da olası diri fay olduğunu belirtmektedirler.

Burdur Fayı:  Burdur gölü ve çevresinde, Burdur havzasını doğu ve batıdan sınırlayan KD-GB gidişli faylar, Burdur fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). 1914 depreminde 40 km uzunluğunda bir yüzey faylanması meydana gelmiştir (Pınar ve Lahn 1953, Arpat 1971, Erinç vd. 1971). Şaroğlu vd. (1987), Burdur yöresinde başlıca üç önemli fayın bulunduğunu belirtmektedir. Bu faylardan ilki, Burdur'un doğusunda yer alan 17 km uzunlukta ve KD-GB gidişli faydır. Söz konusu fay, 7 km uzunluktaki kuzey bölümde K60D; Burdur doğusunda uzanan 5 km'lik bölümde K40D ve güneydeki 5 km'lik bölümde ise K75D doğrultuludur. Fayın doğu bloğu batısına göre yukarıda bulunmaktadır. Şaroğlu vd. (1987), fayın sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu, doğrultu değiştirdikleri yerin fayın sıçrama yaptıkları bölgeye karşılık geldiğini ve bu durumda orta kesiminde açılma karakterli bir normal fay gelişebileceğini savunmaktadır. Burdur gölü faylarından ikincisi, Burdur gölü güneyinde, Hacılar köyü doğusunda, yaklaşık 12 km uzunlukta ve K40D doğrultulu faydır. Birbirine paralel iki kırktan oluşan fayın güney bölümünde bindirme bileşeni gelişmiştir. Üçüncü fay ise, Burdur gölü GB'sında yaklaşık 15 km uzunlukta ve K17D gidişli faydır. 1963  ve  1971  depremleri  bu  alandaki  fayların diriliğini gösteren önemli depremlerdir.

Gölhisar-Çameli (Denizli) Fayı:  Gölhisar güneyinde, Kelekçi-Altınyayla arasında uzanan 40 km uzunlukta ve 30 km genişlikte birbirine paralel KD-GB genel gidişli üç fay zonu Gölhisar-Çameli fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Araştırmacılar, doğrultu atımlı faylara özgü tipik fay vadilerine, fay denetimli drenajlara ve sol yanal ötelenmiş derelere dayanarak, fayın sol yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu ve Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilemeleri nedeniyle de diri olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Kaş Yöresi (Antalya) Diri Fayları: Kaş doğusunda, KD-GB gidişli birkaç fay, Kaş yöresi diri fayları adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Bunlardan en kuzey olanı Kasaba havzasını güneyden sınırlayan yaklaşık 18 km uzunlukta ve K50D gidişli faydır. Demre çayı fay tarafından sol yönlü olarak ötelenmiştir. Kaş doğusunda, Üçada, Sıcak yarımadası ve Kekova adasını kuzeyden sınırlayan küçük boyutlu KD-GB gidişli üç fay daha yer almaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Şaroğlu vd. (1987), bu fayların kuzeydeki fayla aynı doğrultuda olmasına bağlı olarak sol yönlü olmaları gerektiğini savunmaktadır.

 

FETHİYE-KÖYCEĞİZ YÖRESİ DİRİ FAYLARI

Fethiye-Köyceğiz arasında yıkıcı deprem yapabilecek büyük boyutta faylar yer almamaktadır. Ancak yörede sık sık yıkıcı depremler olmaktadır. Şaroğlu vd. (1987) fayların boyutları ile yörenin depremselliği hakkındaki bu çelişkiyi iki şekilde açıklamaktadırlar. Araştırmacılar, (1) fayların bulunduğu alanlarda ofiyolitik kayaçlar yer  aldığını  ve  bu  tür  kayaçlarda  faylanmaların  küçük  boyutta  ve  zon   şeklinde geliştiğini; (2) yörenin odağı denizde olan büyük depremlerden etkilenmiş olabileceğini ve bu olasılığın geçerli olabileceğini ileri sürmektedirler.

 

ESKİŞEHİR-BURSA FAY ZONU:

Eskişehir-Bursa arasında, 180 km uzunlukta bir alanda dağılım gösteren KB-GD genel gidişli birkaç fay takımı Eskişehir-Bursa fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Araştırmacılar, bu fayların aynı karakterde olduklarını, doğrultularının birbirlerinin devamı olacak şekilde uyumluluk gösterdiklerini ve Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Ege Çöküntü Sistemi arasında geçiş zonu oluşturduklarını ileri sürmektedirler. Bu zonda 1956 Eskişehir depremi ve Bursa civarında birçok küçük depremler olmuştur. Zon içerisinde yer alan belli başlı faylar: Kaymaz fayı, Eskişehir fay zonu, İnönü-Dodurga fay zonu ve İnegöl yöresi diri faylardır.

İnegöl (Bursa) Yöresi Diri Fayları: Bursa-İnegöl-Yenişehir arasında geniş bir alanda dağılım gösteren birkaç fay takımı İnegöl yöresi diri fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). İnegöl batısında, Uludağ'ın kuzey eteklerine karşılık gelen fay, yaklaşık 20 km uzunlukta ve K50B gidişlidir, morfolojik dikliklere bağlı olarak normal fay olarak nitelendirilmiştir (Şaroğlu vd. 1987). İnegöl-Yenişehir arasında uzanan faylar, yaklaşık 17 km uzunlukta bir kesimde izlenmekte olup, K65D gidişlidir. Morfolojik veriler, fayın sol yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu göstermektedir. Şaroğlu vd. (1987), fayların Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmediğini, ancak Bursa GD'sunda bazı depremlerin meydana geldiğini ve bu nedenle bu fayların olası diri fay olduğunu ileri sürmektedirler.

İnönü-Dodurga (Eskişehir) Fay Zonu: İnönü-Dodurga arasında, yaklaşık 30 km uzunlukta ve 15 km genişlikte bir alanda dağılım gösteren D-B ve KB-GD gidişli faylar İnönü-Dodurga fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). İnönü ovasını morfolojik olarak güneyden sınırlayan faylar, D-B gidişli; İnönü-Dodurga arasında yer alan faylar ise KB-GD gidişlidir. İnönü civarındaki D-B gidişli faylar, kuzey blokları düşmüş eğim atımlı normal fay karakterindedirler. Buna karşılık KB-GD gidişli faylar, sağ yönlü doğrultu atımlıdırlar. Şaroğlu vd. (1987), fayların bazılarının diri, bazılarının da olası diri fay olduklarını belirtmektedirler.

Eskişehir Fay Zonu: Eskişehir ovasını kuzey ve güneyden sınırlayan BKB-DGD genel gidişli faylar Eskişehir fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu faylar, kuzey blokları düşen eğim atımlı normal fay karakterindedirler. 50 km uzunlukta bir alanda dağılım gösteren zonun kuzeyindeki faylar, D-B gidişlidir. Bu faylarda da güney blok aşağıya düşmüştür. Şaroğlu vd. (1987), Eskişehir ovasının bu normal fayların denetiminde gelişmiş bir havza olduğunu ve fayların D-B'dan KB-GD'ya değişmesinin ise sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma ile açıklanabilceğini ileri sürmektedirler. Araştırmacılar, bu fayların Kuvaterner yaşlı birimleri etkilemesi ve 1956 Eskişehir depremi nedeniyle diri fay olduğunu belirtmektedirler.

Kaymaz (Eskişehir) Fayı: Eskişehir'in 50 km GD'sunda, Kaymaz kuzeyinde, yaklaşık 18 km uzunlukta ve K77B genel gidişli fay Kaymaz fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, morfolojik olarak belirgin olup, fay doğrultusu boyunca gelişmiş fay vadilerine dayanarak sağ yönlü doğrultu atımlı fay olduğu ve Eskişehir fay zonu ile olan ilişkisine bağlı olarak da diri fay olduğu belirtilmektedir.

 

BATI ANADOLU AÇILMA SİSTEMİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 5.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 22 Eylül 1595 Sart-Manisa, 1645-1646 Ege, 7 Haziran 1651 Honaz (Denizli), 22 Şubat 1653 Aydın, 14 Şubat 1672 Bozcaada (Çanakkale), 10 Temmuz 1688 İzmir, 1700 Kütahya, 25 Şubat 1702 Denizli, Nisan 1739 Foça (İzmir), 3-5 Temmuz 1778 İzmir, 5 Ağustos 1794 Söğüt, 1850 Kemalpaşa, 28 Şubat 1855 Bursa, 1863 Şuhut (Afyon), 23 Şubat 1865 Midilli (Yunanistan), 7 Mart 1867 Midilli (Yunanistan), 1 Aralik 1869 Kerme (Muğla), 3 – 5 Mayıs 1875 Dinar (Afyon), 1880 Sakız Adası (Yunanistan), 15 Ekim 1883 Çeşme (İzmir), 19 Ağustos 1895 Aydın, 20 Eylül 1899 Mendres Vadisi depremleri.

Aletsel Dönem Depremleri: 11 Ağustos 1904 Samos (Yünanistan) Ms=6.2, 3 Ekim 1914 Burdur Ms=7.0, 18 Kasım 1919 Ayvalık (Balıkesir) Ms=7.0, 20 Kasım 1924 Altıntaş (Kütahya) Ms=5.9, 7 Ağustos 1925  Dinar (Afyon) Ms=5.9, 31 Mart 1928 İzmir Açıkları Ms=6.2 , 2 Mayıs 1928 Harmancık (Bursa) Ms=6.1, 23 Nisan 1933 Kos Açıkları (Ege Denizi) Ms=6.4, 19 Temmuz 1933 Çal (Denizli) Ms=5.7, 22 Eylül 1939 Dikili (İzmir) Ms=6.6, 23 Mayıs 1941 Muğla Ms=6.0, 15 Kasım 1942 Dursunbey (Balıkesir) Ms=6.1 , 25 Haziran 1944 Uşak Ms=6.0, 21 Şubat 1946 Argıthanı (Konya) Ms=5.5, 23 Temmuz 1949 İzmir Açıkları Ms=6.6, 16 Temmuz 1955 Söke (Aydın) Ms=6.8, 20 Şubat 1956 Eskişehir Ms=6.4, 9 Temmuz 1956 Ege Denizi Ms=7.4, Ms=6.5, 23 Mayıs 1961 Köyceğiz Açıkları Ms=6.3, 11 Mart 1963 Buldan (Denizli) Ms=5.5, 25 Mart 1969 Sındırgı (Balıkesir) Ms=6.0, 28 Mart 1969 Alaşehir (Manisa) Ms=6.5, 28 Mart 1970 Gediz (Kütahya) Ms=7.2, 12 Mayis 1971 Burdur Ms=5.9, 6 Kasim 1992 Seferihisar (İzmir) Mw=6.0, 1 Ekim 1995 Dinar (Afyon) Mw=6.4, 15 Aralık 2000 Bolvadin (Afyon) Mw=6.0 , 03 Şubat 2002 Sultandağı (Afyon) Mw=6.5, 10 Nisan 2003 Urla (İzmir) Mw=5 7, 04 Ağustos 2004 Ege Denizi Mw=5.5, 17 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Mw=5.5, 19  Mayıs  2011 Simav (Kütahya) Mw=5.9 depremleri.

 

Referans:

  • Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri.

  • F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)

Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU KARB - P I 2017/06/12 12:28:43.11 0.2200 1 1 0 22.30 M
DDA TU KARB - S I 2017/06/12 12:28:46.58 -0.0900 0 1 0 22.30 M
DDA TU BAG - P I 2017/06/12 12:28:47.38 0.1200 -1 1 0 51.43 M
DDA TU AYVA - P I 2017/06/12 12:28:48.47 -0.0600 1 1 0 60.53 M
DDA TU URLA - P I 2017/06/12 12:28:48.73 0.1000 1 1 0 59.60 M
DDA TU ZEDA - P I 2017/06/12 12:28:49.68 0.0500 1 1 0 67.40 M
DDA TU ZEYE - P I 2017/06/12 12:28:50.51 0.2400 1 1 0 69.77 M
DDA TU KOCA - P I 2017/06/12 12:28:51.05 0.1800 1 1 0 74.22 M
DDA TU CAM - P I 2017/06/12 12:28:53.42 0.4700 1 0 4 87.33 M
DDA TU BUHA - P I 2017/06/12 12:28:54.14 -0.5500 1 1 0 97.97 M
DDA TU BAYC - P I 2017/06/12 12:28:54.82 -0.3100 1 1 0 101.28 M
DDA TU DGB - P I 2017/06/12 12:28:55.25 -0.0500 1 1 0 101.51 M
DDA TU AYVA - S I 2017/06/12 12:28:56.16 -0.3800 0 1 0 60.53 M
DDA KO EZN - P I 2017/06/12 12:28:56.29 -0.0700 1 1 0 470.63 M
DDA TU BAG - S I 2017/06/12 12:28:56.30 1.9800 0 1 0 51.43 M
DDA TU URLA - S I 2017/06/12 12:28:56.45 -0.2900 0 1 0 59.60 M
DDA TU BOZC - P I 2017/06/12 12:28:57.04 0.0100 1 1 0 112.67 M
DDA TU ZEDA - S I 2017/06/12 12:28:58.48 0.0000 0 1 0 67.40 M
DDA TU ZEYE - S I 2017/06/12 12:28:58.48 -1.1000 0 1 0 69.77 M
DDA TU DUV - P I 2017/06/12 12:28:58.96 0.5000 -1 1 0 121.03 M
DDA TU ECEA - P I 2017/06/12 12:29:00.36 -0.0300 1 1 0 133.51 M
DDA TU CNKL 00 P I 2017/06/12 12:29:00.44 -0.1600 1 1 0 135.54 M
DDA TU KOCA - S I 2017/06/12 12:29:00.52 -0.1400 0 1 0 74.22 M
DDA TU NEV - P I 2017/06/12 12:29:02.04 -0.6800 1 1 0 147.54 M
DDA TU BALY - P I 2017/06/12 12:29:02.20 -0.9600 -1 1 0 149.90 M
DDA TU GCAM - P I 2017/06/12 12:29:02.27 -1.1400 -1 1 0 149.97 M
DDA TU STEP - P I 2017/06/12 12:29:02.50 1.7500 -1 1 0 134.71 M
DDA TU GOKA - P I 2017/06/12 12:29:03.02 -0.6500 1 1 0 153.23 M
DDA TU KTT - P I 2017/06/12 12:29:03.35 -0.7400 -1 1 0 155.34 M
DDA TU IZMR 00 P I 2017/06/12 12:29:04.23 -1.1400 -1 0 4 163.14 M
DDA TU IZMR 00 P I 2017/06/12 12:29:04.32 -1.1400 -1 0 4 163.14 M
DDA TU DDIM - P I 2017/06/12 12:29:05.47 -1.8400 -1 1 0 174.72 M
DDA TU ATI - P I 2017/06/12 12:29:05.51 -1.3500 1 1 0 174.23 M
DDA KO LAP - P I 2017/06/12 12:29:05.83 -1.1200 1 1 0 470.63 M
DDA TU CAM - S I 2017/06/12 12:29:06.52 2.2300 0 0 4 87.33 M
DDA TU KMR - P I 2017/06/12 12:29:07.09 -1.8600 1 0 4 186.12 M
DDA TU KNL - P I 2017/06/12 12:29:07.30 -2.0300 1 1 0 189.25 M
DDA KO KRBG - P I 2017/06/12 12:29:07.49 -2.0400 1 1 0 470.63 M
DDA TU CMH - P I 2017/06/12 12:29:07.58 -2.2100 -1 1 0 192.29 M
DDA TU AYDN - P I 2017/06/12 12:29:07.60 -2.0300 -1 1 0 190.11 M
DDA TU BUHA - S I 2017/06/12 12:29:07.96 0.6300 0 1 0 97.97 M
DDA TU DGB - S I 2017/06/12 12:29:08.08 -0.3100 0 1 0 101.51 M
DDA TU BAYC - S I 2017/06/12 12:29:08.33 0.2200 0 1 0 101.28 M
DDA TU MANT - P I 2017/06/12 12:29:08.83 -2.0800 -1 1 0 198.90 M
DDA TU DURS - P I 2017/06/12 12:29:09.05 -2.5500 -1 1 0 204.09 M
DDA TU KVK - P I 2017/06/12 12:29:09.25 -1.9100 1 1 0 201.29 M
DDA KO ERIK - P I 2017/06/12 12:29:09.31 -2.1200 1 1 0 470.63 M
DDA GE APE - P I 2017/06/12 12:29:09.55 -2.8000 1 1 0 470.63 M
DDA TU CAVK - P I 2017/06/12 12:29:09.79 -1.8400 1 1 0 205.31 M
DDA TU DEMI - P I 2017/06/12 12:29:09.93 -2.1900 -1 1 0 208.94 M
DDA KO EDC - P I 2017/06/12 12:29:10.34 -2.1800 0 1 0 470.63 M
DDA KO MLSB - P I 2017/06/12 12:29:10.72 -2.3400 -1 1 0 470.63 M
DDA KO EZN - S I 2017/06/12 12:29:10.91 0.6600 0 1 0 470.63 M
DDA TU BDRM - P I 2017/06/12 12:29:11.37 -2.5800 -1 1 0 221.71 M
DDA TU BOZC - S I 2017/06/12 12:29:11.48 0.0500 0 1 0 112.67 M
DDA KO RKY - P I 2017/06/12 12:29:12.07 -1.0900 1 1 0 470.63 M
DDA TU HAR - P I 2017/06/12 12:29:12.10 -1.8600 -1 1 0 223.30 M
DDA TU BAND - P I 2017/06/12 12:29:12.23 -2.0800 1 1 0 226.89 M
DDA HT ALN - P I 2017/06/12 12:29:12.70 -2.0300 1 1 0 470.63 M
DDA TU SUL - P I 2017/06/12 12:29:12.94 -2.1500 -1 1 0 231.29 M
DDA TU KRC - P I 2017/06/12 12:29:13.49 -1.7700 1 1 0 234.02 M
DDA TU USAK - P I 2017/06/12 12:29:13.49 -2.0800 -1 1 0 234.94 M
DDA TU DUV - S I 2017/06/12 12:29:14.50 0.5800 0 1 0 121.03 M
DDA TU MULA - P I 2017/06/12 12:29:15.08 -2.2600 -1 1 0 249.51 M
DDA KO YER - P I 2017/06/12 12:29:16.25 -2.0300 -1 1 0 470.63 M
DDA TU ECEA - S I 2017/06/12 12:29:16.75 -0.5500 0 1 0 133.51 M
DDA TU UZP - P I 2017/06/12 12:29:17.41 -1.9300 -1 1 0 265.26 M
DDA TU KKZ - P I 2017/06/12 12:29:17.84 -1.5900 1 1 0 268.14 M
DDA TU TAVA - P I 2017/06/12 12:29:18.48 -1.9900 -1 1 0 274.44 M
DDA TU DNIZ - P I 2017/06/12 12:29:18.58 -1.8800 -1 1 0 274.12 M
DDA GE SANT - P I 2017/06/12 12:29:18.79 -3.0500 1 1 0 470.63 M
DDA TU CNKL 00 S I 2017/06/12 12:29:19.10 1.4100 0 0 4 135.54 M
DDA KO CRLT - P I 2017/06/12 12:29:19.41 -1.6500 1 1 0 470.63 M
DDA TU PASA - P I 2017/06/12 12:29:19.53 -1.8600 -1 1 0 281.43 M
DDA TU ULDT - P I 2017/06/12 12:29:19.98 -1.3200 1 1 0 281.64 M
DDA TU STEP - S I 2017/06/12 12:29:20.45 2.5300 0 1 0 134.71 M
DDA TU BALY - S I 2017/06/12 12:29:21.10 -1.0700 0 1 0 149.90 M
DDA TU NEV - S I 2017/06/12 12:29:21.12 -0.2500 0 1 0 147.54 M
DDA TU GOKA - S I 2017/06/12 12:29:21.53 0.0000 0 1 0 153.23 M
DDA GF TESV 00 P I 2017/06/12 12:29:22.13 -2.5100 1 0 4 309.03 M
DDA KO SLVT - P I 2017/06/12 12:29:22.50 -2.1500 1 1 0 470.63 M
DDA TU GCAM - S I 2017/06/12 12:29:22.90 0.3000 0 1 0 149.97 M
DDA TU KTT - S I 2017/06/12 12:29:23.06 -0.7200 0 1 0 155.34 M
DDA TU KURT - P I 2017/06/12 12:29:23.07 -2.2500 1 1 0 314.41 M
DDA TU ELBA - P I 2017/06/12 12:29:23.09 -1.8900 1 1 0 312.78 M
DDA TU ANDZ - P I 2017/06/12 12:29:23.66 -2.0700 0 1 0 317.68 M
DDA TU VIZE - P I 2017/06/12 12:29:24.34 -2.8200 1 1 0 330.06 M
DDA TU KIRK - P I 2017/06/12 12:29:24.86 -2.5700 1 1 0 332.84 M
DDA TU CAEL - P I 2017/06/12 12:29:25.35 -1.5800 -1 1 0 325.95 M
DDA TU IZMR 00 S I 2017/06/12 12:29:25.70 -0.4700 0 0 4 163.14 M
DDA TU ATI - S I 2017/06/12 12:29:25.84 -2.7700 0 1 0 174.23 M
DDA TU BILE - P I 2017/06/12 12:29:25.88 -2.5000 -1 1 0 338.64 M
DDA TU GBZ - P I 2017/06/12 12:29:26.08 -3.0400 -1 0 4 343.79 M
DDA KO LAP - S I 2017/06/12 12:29:26.69 -2.0900 0 1 0 470.63 M
DDA TU KZIL - P I 2017/06/12 12:29:27.01 -1.5700 -1 1 0 339.29 M
DDA TU GOLH - P I 2017/06/12 12:29:27.02 -1.1100 -1 1 0 336.03 M
DDA TU ARMN - P I 2017/06/12 12:29:27.07 -2.3100 1 1 0 348.35 M
DDA TU AFYO - P I 2017/06/12 12:29:27.97 -1.2800 -1 1 0 345.35 M
DDA TU HISA - P I 2017/06/12 12:29:28.04 -2.6800 -1 1 0 357.41 M
DDA TU BRDR - P I 2017/06/12 12:29:28.26 -1.8400 -1 1 0 351.36 M
DDA TU SEMS - P I 2017/06/12 12:29:29.25 -2.9500 -1 1 0 368.85 M
DDA TU KNL - S I 2017/06/12 12:29:29.77 -3.2000 0 1 0 189.25 M
DDA TU KMR - S I 2017/06/12 12:29:29.82 -2.4600 0 0 4 186.12 M
DDA KO KRBG - S I 2017/06/12 12:29:30.07 -3.2400 0 1 0 470.63 M
DDA TU BORA - P I 2017/06/12 12:29:30.29 -2.6000 0 1 0 373.92 M
DDA TU AUKIR - P I 2017/06/12 12:29:30.38 -1.6300 -1 1 0 367.34 M
DDA TU CMH - S I 2017/06/12 12:29:30.39 -3.3600 0 1 0 192.29 M
DDA TU DDIM - S I 2017/06/12 12:29:30.79 1.3600 0 1 0 174.72 M
DDA TU IZZE - P I 2017/06/12 12:29:31.25 -1.2200 -1 1 0 371.01 M
DDA TU GEYV - P I 2017/06/12 12:29:31.71 -2.6800 -1 1 0 386.33 M
DDA TU AYDN - S I 2017/06/12 12:29:32.40 -1.0700 0 1 0 190.11 M
DDA KO EDC - S I 2017/06/12 12:29:32.78 -5.7400 0 0 4 470.63 M
DDA TU DURS - S I 2017/06/12 12:29:33.47 -3.4500 0 1 0 204.09 M
DDA TU SGAZ - P I 2017/06/12 12:29:33.64 -2.1900 -1 1 0 397.27 M
DDA KO ERIK - S I 2017/06/12 12:29:33.74 -2.8800 0 1 0 470.63 M
DDA TU BAGO - P I 2017/06/12 12:29:34.59 -1.8100 -1 1 0 401.36 M
DDA TU KURO - P I 2017/06/12 12:29:34.91 -1.4400 -1 1 0 400.62 M
DDA TU MANT - S I 2017/06/12 12:29:35.22 -0.5000 0 1 0 198.90 M
DDA TU BUCA - P I 2017/06/12 12:29:36.21 -1.0300 -1 1 0 408.23 M
DDA TU HAR - S I 2017/06/12 12:29:37.14 -3.9000 0 1 0 223.30 M
DDA KO RKY - S I 2017/06/12 12:29:37.81 -1.8600 0 1 0 470.63 M
DDA TU DEMI - S I 2017/06/12 12:29:38.64 0.8100 0 1 0 208.94 M
DDA HT ALN - S I 2017/06/12 12:29:40.08 -2.3100 0 1 0 470.63 M
DDA GE APE - S I 2017/06/12 12:29:40.59 2.3700 0 1 0 470.63 M
DDA KO MLSB - S I 2017/06/12 12:29:42.04 2.5700 0 1 0 470.63 M
DDA TU BDRM - S I 2017/06/12 12:29:43.64 2.6100 0 1 0 221.71 M
DDA TU KRC - S I 2017/06/12 12:29:44.96 1.6500 0 1 0 234.02 M
DDA KO YER - S I 2017/06/12 12:29:54.95 6.3400 0 0 4 470.63 M
DDA TU DNIZ - S I 2017/06/12 12:29:57.54 5.1100 0 0 4 274.12 M
DDA GE SANT - S I 2017/06/12 12:29:57.68 2.8300 0 1 0 470.63 M
DDA KO CRLT - S I 2017/06/12 12:29:59.44 5.9600 0 0 4 470.63 M
DDA TU TAVA - S I 2017/06/12 12:29:59.85 7.3900 0 0 4 274.44 M
DDA KO SLVT - S I 2017/06/12 12:30:07.23 7.4600 0 0 4 470.63 M
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
2991 375576 114.00 43.00 -78.00 279.00 48.00 -100.00 MT
2992 375576 127.00 45.00 -54.00 261.00 55.00 -120.00 FP

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
Olası depremler konusunda önceden bilgi edinmek mümkün mü 6 13/6/2017 11:01:15 iOS
6 13/6/2017 11:04:06 Android
6 13/6/2017 11:11:05 iOS
4 13/6/2017 10:21:48 Android
7 13/6/2017 11:14:06 iOS
6 13/6/2017 11:17:35 iOS
11 13/6/2017 12:23:32 Android
6 13/6/2017 11:30:07 Android
deprem cok siddetli oldu bircok esya yere dustu 6 13/6/2017 13:34:56 Android
6 12/6/2017 05:45:59 iOS
7 12/6/2017 17:44:04 iOS
6 12/6/2017 05:44:12 iOS
4 12/6/2017 05:44:47 iOS
3 12/6/2017 05:44:55 iOS
6 12/6/2017 17:47:47 iOS
6 12/6/2017 05:47:55 iOS
6 12/6/2017 05:48:48 iOS
2 12/6/2017 05:48:54 iOS
6 12/6/2017 05:49:57 iOS
6 12/6/2017 17:54:33 Android
6 12/6/2017 05:56:43 iOS
6 12/6/2017 05:56:57 iOS
4 12/6/2017 05:57:36 iOS
6 12/6/2017 17:58:40 Android
3 12/6/2017 17:58:46 Android
6 12/6/2017 17:59:44 iOS
6 12/6/2017 18:02:14 Android
6 12/6/2017 06:03:36 iOS
6 12/6/2017 18:07:25 Android
4 12/6/2017 18:09:39 Android
3 13/6/2017 14:31:37 iOS
ALLAH korusun. 6 13/6/2017 14:40:23 Android
6 13/6/2017 11:08:25 Android
6 13/6/2017 11:10:04 iOS
6 13/6/2017 14:01:34 Android
3 13/6/2017 01:57:26 iOS
6 12/6/2017 19:13:40 Android
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi zemin kattaydım .. Binanın sarsıntı sesi geldi sanki 4 12/6/2017 07:14:54 iOS
3 12/6/2017 07:17:18 iOS
3 12/6/2017 19:17:32 Android
6 12/6/2017 07:18:23 iOS
Vapurda olduğumdan hissedemedim. 2 12/6/2017 07:19:35 iOS
2 12/6/2017 07:20:38 iOS
6 12/6/2017 07:20:56 iOS
3 12/6/2017 19:22:26 Android
6 12/6/2017 07:22:26 iOS
6 12/6/2017 07:26:24 iOS
2 12/6/2017 07:27:17 iOS
6 12/6/2017 19:27:37 Android
4 12/6/2017 19:28:24 Android
Gümüldür,ürkmez,Dikey olarak sarsıldık , 3 12/6/2017 19:29:11 iOS
6 12/6/2017 07:30:15 iOS
Afet toplanma bölgesi nerede aslında bu bilgilerin verilmesi lazım. 6 12/6/2017 19:40:42 Android
3 12/6/2017 19:39:16 PC
7 12/6/2017 07:41:25 iOS
6 12/6/2017 19:45:36 iOS
6 12/6/2017 07:45:39 iOS
6 12/6/2017 07:49:38 iOS
6 12/6/2017 19:53:56 Android
6 12/6/2017 19:54:15 Android
6 12/6/2017 07:56:02 iOS
6 12/6/2017 07:58:28 iOS
6 12/6/2017 20:02:59 Android
6 12/6/2017 20:00:58 iOS
6 12/6/2017 08:02:25 iOS
ALLAH yar ve yardimcimiz olsun 4 12/6/2017 20:02:57 Android
7 12/6/2017 20:04:03 iOS
4 12/6/2017 08:04:19 iOS
6 12/6/2017 20:05:28 Android
6 12/6/2017 20:06:07 iOS
6 12/6/2017 20:07:51 Android
6 12/6/2017 20:12:27 iOS
6 12/6/2017 08:57:47 iOS
4 12/6/2017 21:03:10 Android
6 12/6/2017 09:04:49 iOS
6 12/6/2017 09:05:30 iOS
6 12/6/2017 21:05:50 Android
Kuvvetli ve uzun süreli bir sarsıntı oldu. 6 12/6/2017 21:04:30 PC
6 12/6/2017 21:09:29 Android
6 12/6/2017 21:11:39 Android
6 12/6/2017 21:12:33 Android
6 12/6/2017 21:16:39 Android
Allah beterinden korusun 6 12/6/2017 21:16:40 iOS
6 12/6/2017 21:16:36 Android
4 12/6/2017 21:16:30 Android
6 12/6/2017 21:19:10 Android
3 12/6/2017 21:26:33 Android
6 12/6/2017 21:23:25 Android
3 12/6/2017 09:24:35 iOS
6 12/6/2017 21:25:33 Android
6 12/6/2017 09:25:59 iOS
Bu güne dek hissettiğim en büyük depremdi Rabbim bizleri afatından korusun 6 12/6/2017 09:29:33 iOS
6 12/6/2017 21:29:38 Android
6 12/6/2017 21:31:06 iOS
6 12/6/2017 21:31:11 Android
3 12/6/2017 09:34:02 iOS
6 12/6/2017 09:34:52 iOS
6 12/6/2017 09:37:05 iOS
6 12/6/2017 21:37:14 Android
3 12/6/2017 21:37:20 Android
6 12/6/2017 21:37:40 Android
3 12/6/2017 09:38:27 iOS
6 12/6/2017 21:38:48 Android
Bilgileriniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.Sağlıkla kalın... 6 12/6/2017 09:39:38 iOS
7 12/6/2017 09:40:25 iOS
Az hissettik 3 12/6/2017 09:42:22 iOS
6 12/6/2017 21:45:29 Android
6 12/6/2017 21:46:13 Android
6 12/6/2017 09:47:03 iOS
6 12/6/2017 21:48:56 Android
6 13/6/2017 12:23:27 PC
6 13/6/2017 12:26:48 Android
6 12/6/2017 09:49:49 iOS
6 12/6/2017 21:53:16 Android
6 12/6/2017 10:06:10 iOS
6 12/6/2017 09:59:05 iOS
4 12/6/2017 21:59:47 Android
6 12/6/2017 22:01:39 Android
3 12/6/2017 22:03:00 Android
6 12/6/2017 22:03:08 Android
6 12/6/2017 22:03:31 iOS
2 12/6/2017 23:46:24 PC
6 12/6/2017 23:49:16 Android
6 12/6/2017 11:49:40 iOS
6 12/6/2017 11:49:53 iOS
6 12/6/2017 23:50:02 iOS
allah beterinden saklasın 6 12/6/2017 23:50:23 Android
6 12/6/2017 23:51:14 Android
Deprem sırasında Folkarttaydık. Raylı sistemden ötürü yaklaşık 10 dakika civarı bina sallanmaya devam etti. Binanın sağlam olması yaşanabilecek büyük hasarı önlediğini düşünüyorum. 6 12/6/2017 11:51:35 iOS
3 12/6/2017 23:53:27 Android
6 12/6/2017 23:58:53 PC
3 12/6/2017 23:52:40 Android
4 12/6/2017 11:53:03 iOS
6 12/6/2017 23:56:37 Android
6 12/6/2017 23:56:55 Android
8 12/6/2017 11:58:19 iOS
4 13/6/2017 00:00:17 iOS
3 13/6/2017 12:00:25 iOS
6 13/6/2017 00:00:28 Android
3 13/6/2017 00:01:36 Android
7 13/6/2017 00:02:38 Android
7 13/6/2017 12:03:22 iOS
6 13/6/2017 12:03:53 iOS
4 13/6/2017 00:04:40 Android
6 13/6/2017 00:06:43 Android
6 13/6/2017 00:06:55 Android
3 13/6/2017 12:07:45 iOS
4 13/6/2017 00:07:13 Android
6 13/6/2017 12:09:54 iOS
3 13/6/2017 12:10:58 iOS
6 13/6/2017 00:08:22 Android
4 13/6/2017 12:11:30 iOS
3 13/6/2017 00:12:03 Android
6 13/6/2017 00:13:06 iOS
2 13/6/2017 00:13:19 Android
6 13/6/2017 12:14:42 iOS
it was really awful god save us all😔 6 13/6/2017 12:15:06 iOS
6 13/6/2017 00:15:52 iOS
2 13/6/2017 00:18:15 iOS
6 13/6/2017 12:18:39 iOS
çok korktuk insan namına ama doğal bir olay olduğu için normal evler hasar olanlara geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum... 6 13/6/2017 00:35:12 Android
6 13/6/2017 12:35:34 iOS
6 13/6/2017 12:35:40 iOS
6 13/6/2017 00:37:43 Android
3 13/6/2017 00:36:28 PC
6 13/6/2017 00:38:19 iOS
2 13/6/2017 00:40:03 Android
Bilgi bekliyoz sizden 6 13/6/2017 12:39:04 iOS
6 13/6/2017 00:40:24 iOS
depremden 10 dakika sonra program çalışmadı.. 6 13/6/2017 00:41:00 Android
4 13/6/2017 00:41:44 Android
6 13/6/2017 00:41:38 Android
6 13/6/2017 12:42:42 iOS
6 13/6/2017 01:54:54 iOS
3 12/6/2017 20:12:19 PC
Ok 6 12/6/2017 08:13:54 iOS
4 12/6/2017 20:17:25 Android
Çok kötü oldu allah beterinden saklasın 6 12/6/2017 08:19:12 iOS
6 12/6/2017 20:20:14 Android
6 12/6/2017 08:22:01 iOS
6 12/6/2017 20:22:11 Android
ani sessiz uzun soluklu sallayarak vurdu..ilk defa kedim kopegim hissetmedi...calisma masadi uzerindekiler devrildi.tablolar dustu egildi...Yeni bir yasinda binadayim catlagim yok duvarlarimda... 6 12/6/2017 20:26:26 Android
6 12/6/2017 08:22:57 iOS
6 12/6/2017 20:24:52 Android
6 12/6/2017 08:25:14 iOS
4 12/6/2017 08:25:52 iOS
6 12/6/2017 08:26:16 iOS
6 12/6/2017 20:26:16 iOS
3 12/6/2017 20:27:29 Android
6 12/6/2017 08:27:46 iOS
11 12/6/2017 20:27:47 Android
11 12/6/2017 20:28:19 Android
ilk kez böyle bir deprem gördüm.uzun sürdü. 6 12/6/2017 20:26:52 Android
6 12/6/2017 08:29:13 iOS
6 12/6/2017 20:29:54 Android
6 12/6/2017 20:30:34 iOS
6 12/6/2017 20:30:42 iOS
6 12/6/2017 20:30:46 iOS
3 12/6/2017 08:31:19 iOS
noooo 6 12/6/2017 20:33:07 Android
6 12/6/2017 08:34:03 iOS
6 12/6/2017 08:34:23 iOS
6 12/6/2017 20:35:26 iOS
daha büyük depremlerin habercisi olabilirmi 6 12/6/2017 20:36:35 Android
6 12/6/2017 08:36:46 iOS
6 12/6/2017 20:38:04 Android
6 12/6/2017 20:39:23 Android
6 12/6/2017 20:39:56 Android
6 12/6/2017 20:42:06 Android
3 12/6/2017 08:42:17 iOS
6 12/6/2017 08:44:04 iOS
6 12/6/2017 08:45:26 iOS
6 12/6/2017 08:46:17 iOS
Slm 3 12/6/2017 08:46:59 iOS
3 12/6/2017 08:47:23 iOS
6 12/6/2017 20:48:17 Android
6 12/6/2017 08:50:20 iOS
6 12/6/2017 20:50:45 Android
7 12/6/2017 08:59:07 iOS
7 13/6/2017 12:23:08 iOS
6 13/6/2017 00:24:31 Android
4 13/6/2017 12:27:24 iOS
3 13/6/2017 12:30:54 iOS
3 13/6/2017 00:30:10 PC
6 13/6/2017 12:32:44 iOS
7 13/6/2017 12:51:21 iOS
Denizin üzerinde gemideyken hissettim. 6 13/6/2017 00:53:16 iOS
6 13/6/2017 12:55:51 iOS
6 13/6/2017 00:56:38 Android
4 13/6/2017 00:59:42 Android
6 13/6/2017 01:03:05 Android
6 13/6/2017 01:03:30 iOS
6 13/6/2017 01:03:31 Android
6 13/6/2017 01:05:09 iOS
4 13/6/2017 01:07:08 iOS
4 13/6/2017 01:11:37 iOS
6 13/6/2017 01:12:56 Android
6 13/6/2017 01:14:06 Android
Masada oturuyorduk masanın sallanmasını be oturdugum koltugun sallandığını met bi şekilde hissettik 4 13/6/2017 01:20:24 iOS
3 13/6/2017 01:21:46 iOS
6 13/6/2017 01:23:38 iOS
6 13/6/2017 01:24:03 iOS
6 13/6/2017 01:59:39 iOS
6 12/6/2017 22:05:35 Android
3 12/6/2017 22:06:35 iOS
6 12/6/2017 10:07:56 iOS
3 12/6/2017 22:09:32 Android
3 12/6/2017 10:09:51 iOS
Allah afet deprem lerden korusun 6 12/6/2017 22:07:20 Android
4 12/6/2017 22:12:39 Android
6 12/6/2017 22:24:47 Android
6 12/6/2017 22:19:39 Android
3 12/6/2017 10:20:44 iOS
6 18/6/2017 10:20:39 iOS
6 12/6/2017 10:23:22 iOS
3 12/6/2017 22:23:02 PC
3 12/6/2017 22:24:07 Android
3 12/6/2017 22:24:10 Android
6 12/6/2017 22:25:49 Android
Rabbim korusun ege denizi tarafında olduğunu tahmin etmiştim doğru çıktı .5.katta ciddi bir şekilde hissettim. ayakkabilik üzerinde duran bir boş plastik Bidon yere düştü. 6 12/6/2017 22:27:43 Android
6 12/6/2017 22:29:12 Android
Çok korkunçtu 6 12/6/2017 10:28:37 iOS
6 12/6/2017 10:29:01 iOS
6 12/6/2017 22:29:51 Android
11 12/6/2017 10:30:21 iOS
Resmen korkudan... 6 12/6/2017 10:31:32 iOS
6 12/6/2017 22:32:03 Android
6 12/6/2017 10:32:22 iOS
3 12/6/2017 10:33:38 iOS
3 12/6/2017 22:36:17 iOS
6 12/6/2017 22:37:45 Android
6 12/6/2017 10:38:27 iOS
6 12/6/2017 22:41:28 Android
3 12/6/2017 22:43:07 Android
3 12/6/2017 22:44:51 iOS
6 12/6/2017 10:45:58 iOS
6 12/6/2017 22:47:24 Android
6 12/6/2017 10:48:05 iOS
6 12/6/2017 22:50:26 Android
3 12/6/2017 22:51:15 iOS
6 12/6/2017 22:51:31 Android
3 12/6/2017 10:54:03 iOS
3 12/6/2017 10:55:39 iOS
6 12/6/2017 10:56:02 iOS
3 12/6/2017 22:58:08 Android
6 12/6/2017 23:00:07 Android
Çok fena hissedildi allah herkesi korusun 6 12/6/2017 11:01:11 iOS
6 12/6/2017 23:01:00 Android
6 12/6/2017 23:01:49 Android
6 12/6/2017 23:02:41 Android
6 12/6/2017 23:03:28 Android
3 12/6/2017 23:05:59 iOS
6 12/6/2017 11:06:01 iOS
Çanakkale'den de hissettik. 6 12/6/2017 11:07:38 iOS
6 12/6/2017 11:15:26 iOS
3 12/6/2017 11:08:49 iOS
4 12/6/2017 11:09:24 iOS
7 12/6/2017 11:10:23 iOS
6 12/6/2017 23:09:29 Android
6 12/6/2017 23:12:05 Android
6 12/6/2017 11:13:06 iOS
Geberiyoduk 7 12/6/2017 11:14:36 iOS
6 12/6/2017 23:17:03 Android
3 12/6/2017 11:17:30 iOS
4 12/6/2017 23:17:43 Android
Deprem yaklaşık 1 dakika boyunca hissedildi 6 12/6/2017 11:19:08 iOS
6 12/6/2017 11:25:44 iOS
6 12/6/2017 11:26:17 iOS
6 12/6/2017 11:27:19 iOS
6 12/6/2017 23:30:14 Android
bugün kü deprem çeşmede çok etkili bir şekilde hissettik 6 12/6/2017 23:32:21 Android
6 12/6/2017 23:34:17 Android
6 12/6/2017 11:33:57 iOS
tansiyonum düştü zannettim bayılacak gibi oldum sonrasında ayaklarım sanki yumşak bir hamur teknesinde gibiydi sonra etrafıma baktığımda binalar ve aydınlatmaların sallandığını gördüm deprem oduğunun o zaman farkına vardım bendr etkisi böyle oldu. 6 12/6/2017 23:38:15 Android
6 13/6/2017 23:38:12 PC
2 12/6/2017 23:39:23 Android
6 12/6/2017 11:41:49 iOS
Soma yerüstü madende çok açık şekilde herkes hissetti 6 12/6/2017 11:42:07 iOS
6 13/6/2017 02:50:25 Android
4 13/6/2017 02:57:26 iOS
6 13/6/2017 02:58:24 Android
6 13/6/2017 02:58:59 Android
6 13/6/2017 03:00:24 PC
6 13/6/2017 03:03:50 iOS
3 13/6/2017 03:08:12 iOS
2 13/6/2017 03:12:43 iOS
Deprem sonrasında uygulama çalışmıyordu. Bu tarz önemli durumlarda ihtiyaç duyduğumuz uygulamanızın daha sorunsuz çalışması gerektiğini düşünüyorum. 3 13/6/2017 03:18:38 iOS
4 13/6/2017 03:21:17 Android
6 13/6/2017 03:21:38 iOS
6 13/6/2017 03:22:26 iOS
6 13/6/2017 04:39:30 Android
6 13/6/2017 04:41:53 iOS
6 13/6/2017 04:41:32 Android
3 13/6/2017 04:44:19 iOS
4 13/6/2017 04:44:31 Android
6 13/6/2017 04:50:10 iOS
6 13/6/2017 05:00:03 iOS
6 13/6/2017 05:18:41 iOS
6 13/6/2017 05:46:48 iOS
6 13/6/2017 07:16:52 iOS
6 13/6/2017 07:26:33 Android
6 13/6/2017 07:31:42 Android
3 13/6/2017 07:37:08 Android
3 13/6/2017 07:37:34 iOS
6 13/6/2017 09:31:36 iOS
6 13/6/2017 09:36:22 Android
3 13/6/2017 09:38:44 Android
6 13/6/2017 09:48:00 Android
6 13/6/2017 09:54:29 iOS
6 13/6/2017 09:55:11 iOS
3 13/6/2017 10:16:06 Android
7 13/6/2017 10:17:18 iOS
6 13/6/2017 10:17:29 iOS
6 13/6/2017 12:53:42 Android
3 13/6/2017 12:55:01 Android
3 13/6/2017 01:27:37 Android
5 6 13/6/2017 01:29:03 iOS
6 13/6/2017 01:30:13 Android
6 13/6/2017 01:37:53 Android
3 13/6/2017 01:41:22 Android
3 13/6/2017 01:42:45 Android
6 13/6/2017 01:45:32 Android
6 13/6/2017 01:46:27 Android
6 13/6/2017 01:47:40 iOS
6 13/6/2017 01:48:17 Android
6 13/6/2017 01:51:03 iOS
6 13/6/2017 01:54:53 iOS
6 13/6/2017 01:55:16 Android
6 13/6/2017 02:01:21 iOS
6 13/6/2017 02:04:27 Android
4 13/6/2017 02:06:29 Android
6 13/6/2017 02:07:16 Android
4 13/6/2017 02:09:30 Android
3 13/6/2017 02:12:14 iOS
6 13/6/2017 02:12:17 PC
6 13/6/2017 02:13:29 iOS
2 13/6/2017 02:14:19 iOS
6 13/6/2017 02:15:09 Android
3 13/6/2017 02:15:50 iOS
3 13/6/2017 02:16:09 Android
6 13/6/2017 02:21:35 Android
3 13/6/2017 02:22:07 Android
Çok korktuk baya salladı ama kısaydı 3 13/6/2017 02:23:24 iOS
6 13/6/2017 02:32:14 iOS
6 13/6/2017 02:33:34 iOS
3 13/6/2017 02:33:49 iOS
6 13/6/2017 02:33:51 Android
6 13/6/2017 02:34:18 iOS
6 13/6/2017 02:36:53 Android
6 13/6/2017 02:39:23 iOS
6 13/6/2017 02:41:57 iOS
Hissetmek 6 13/6/2017 02:42:37 iOS
6 13/6/2017 02:45:19 iOS
6 13/6/2017 03:32:21 Android
6 13/6/2017 03:36:27 iOS
Korkuttuk 3 13/6/2017 03:39:34 iOS
6 13/6/2017 03:44:02 Android
6 13/6/2017 03:45:48 iOS
6 13/6/2017 03:46:00 iOS
3 13/6/2017 03:49:23 Android
7. Katta bulunduğum için binanın çatırdamalarına kadar hissettik ve duyduk 6 13/6/2017 03:51:32 iOS
gürültü ile birlikte geldi uğultu gibi bir sesti. 6 13/6/2017 03:55:57 Android
6 13/6/2017 03:56:19 iOS
Rabbim memleketimizi korusun 6 13/6/2017 03:57:48 iOS
3 13/6/2017 04:00:57 iOS
6 13/6/2017 04:03:07 iOS
6 13/6/2017 04:10:24 iOS
6 13/6/2017 04:14:23 iOS
4 13/6/2017 04:25:02 iOS
3 13/6/2017 04:32:22 iOS
6 13/6/2017 04:38:04 Android
6 13/6/2017 05:06:38 Android
4 13/6/2017 05:11:33 Android
4 13/6/2017 06:00:12 iOS
Çok şiddetli idi. 4 13/6/2017 06:03:27 Android
3 13/6/2017 06:19:38 iOS
6 13/6/2017 07:55:39 Android
6 13/6/2017 08:07:14 iOS
6 13/6/2017 08:10:22 Android
6 13/6/2017 08:22:35 iOS
3 13/6/2017 08:42:12 iOS
3 13/6/2017 08:45:18 iOS
6 13/6/2017 10:02:51 Android
3 13/6/2017 12:00:04 Android
Bizim bina 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğu için sarsıntıyı absorbe etti.Yalnız depremin şiddeti hafiften başlayıp dozu artarak gittiği için eşyalarda baya sallanma ve ses oldu. 6 13/6/2017 08:49:37 Android
6 13/6/2017 10:31:42 Android
4 13/6/2017 10:34:41 iOS
Dehşet%20verici%20bir%20sarsıntıydı.Tabiri%20caizse%20çaya%20attığımız%20şeker%20kendi%20kendine%20karıştı.Dipten%20gelen%20ses%20bir%20çaydanlığın%20kaynamasını%20andırıyordu... 6 13/6/2017 11:48:44 iOS
6 13/6/2017 12:05:03 Android
6 13/6/2017 12:06:18 iOS
6 13/6/2017 13:23:01 iOS
6 13/6/2017 01:36:51 iOS
6 13/6/2017 01:38:52 iOS
6 13/6/2017 13:41:56 Android
6 13/6/2017 01:43:31 iOS
6 13/6/2017 13:46:11 Android
6 13/6/2017 13:50:14 Android
6 13/6/2017 14:50:58 Android
6 13/6/2017 15:26:06 Android
6 13/6/2017 16:08:22 Android
6 13/6/2017 04:18:10 iOS
Çok%20güzel%20bir%20site%20elinize%20sağlık 6 13/6/2017 04:20:43 iOS
6 13/6/2017 16:25:18 Android
6 13/6/2017 17:32:14 Android
6 13/6/2017 17:50:46 Android
6 13/6/2017 20:23:21 Android
6 13/6/2017 09:22:23 iOS
3 13/6/2017 09:25:08 iOS
3 13/6/2017 21:52:28 PC
6 13/6/2017 09:55:28 iOS
7 13/6/2017 10:57:29 iOS
7 13/6/2017 11:56:49 iOS
2 14/6/2017 00:04:32 Android
3 14/6/2017 00:06:24 Android
Teşekkürler 3 14/6/2017 03:24:35 iOS
3 14/6/2017 04:26:59 iOS
7 14/6/2017 05:14:00 iOS
6 14/6/2017 05:23:12 iOS
6 14/6/2017 05:23:52 iOS
izmir aliaga ile izmir bornova arasinda iki saniye zaman farki ile hissedildi. 6 14/6/2017 08:17:56 Android
3 14/6/2017 08:20:34 iOS
4 14/6/2017 09:11:23 iOS
6 14/6/2017 11:20:03 Android
4 14/6/2017 12:20:13 Android
6 14/6/2017 12:48:13 Android
6 14/6/2017 13:34:55 Android
6 14/6/2017 02:09:52 iOS
6 14/6/2017 14:14:05 Android
3 13/6/2017 10:08:06 Android
3 13/6/2017 10:09:39 Android
6 13/6/2017 10:10:50 iOS
4 13/6/2017 12:39:54 Android
6 13/6/2017 12:44:06 iOS
6 13/6/2017 12:46:38 iOS
4 13/6/2017 12:46:57 Android
6 13/6/2017 12:57:14 iOS
4 13/6/2017 12:57:28 Android
6 13/6/2017 02:19:48 iOS
3 13/6/2017 14:20:30 Android
4 13/6/2017 15:08:30 Android
4 13/6/2017 15:10:52 Android
3 13/6/2017 16:42:31 Android
6 13/6/2017 16:45:36 Android
4 14/6/2017 00:25:20 Android
4 14/6/2017 01:48:23 iOS
3 14/6/2017 01:48:42 iOS
3 14/6/2017 01:52:25 PC
6 14/6/2017 02:40:48 iOS
6 14/6/2017 09:52:22 Android
4 14/6/2017 05:29:14 iOS
6 14/6/2017 18:54:51 iOS
4 14/6/2017 11:12:25 iOS
6 14/6/2017 23:18:24 Android
2 14/6/2017 23:37:00 Android
3 15/6/2017 07:31:38 Android
6 13/6/2017 02:32:39 iOS
6 13/6/2017 14:34:25 Android
6 13/6/2017 15:51:23 Android
Çok%20ama%20çok%20korktuk.%20Yolun%20sonuna%20geldik%20dedik😔 6 13/6/2017 15:55:44 iOS
4 13/6/2017 18:15:31 Android
Korktuk 7 13/6/2017 06:15:20 iOS
Çok%20korkutucu%20bir%20depremdi 6 13/6/2017 18:32:10 iOS
4 13/6/2017 06:36:01 iOS
6 13/6/2017 18:43:01 Android
6 13/6/2017 06:43:09 iOS
6 13/6/2017 22:39:36 Android
Çanak sesleri geldi diye duydum ama bilmiyorum 4 14/6/2017 07:45:09 iOS
6 14/6/2017 07:45:10 Android
6 14/6/2017 07:50:23 PC
3 14/6/2017 07:57:25 Android
6 14/6/2017 08:03:03 Android
6 14/6/2017 10:13:53 iOS
6 15/6/2017 07:24:26 iOS
3 15/6/2017 07:31:54 Android
4 13/6/2017 14:40:36 Android
6 13/6/2017 04:37:03 iOS
3 13/6/2017 17:21:19 Android
3 13/6/2017 23:18:18 Android
6 13/6/2017 11:21:03 iOS
3 14/6/2017 01:23:58 Android
6 14/6/2017 02:04:52 Android
çok şiddetliydi çok korktuk 6 14/6/2017 04:10:24 iOS
3 14/6/2017 11:04:55 Android
3 14/6/2017 11:06:31 iOS
6 14/6/2017 11:36:13 Android
6 14/6/2017 13:19:56 Android
depremi önceden bilebilsek harika olurdu:( 6 14/6/2017 01:51:12 iOS
6 14/6/2017 22:26:05 Android
6 15/6/2017 12:08:23 iOS
6 15/6/2017 01:44:35 iOS
6 15/6/2017 01:49:52 Android
3 15/6/2017 01:53:24 iOS
6 15/6/2017 03:09:48 iOS
3 15/6/2017 03:18:09 iOS
3 15/6/2017 03:21:29 Android
6 13/6/2017 14:55:53 Android
6 13/6/2017 22:19:37 Android
7 14/6/2017 02:23:33 Android
3 14/6/2017 02:24:01 iOS
3 14/6/2017 02:25:22 iOS
3 14/6/2017 03:02:16 Android
6 14/6/2017 08:32:31 Android
3 14/6/2017 08:35:08 iOS
6 14/6/2017 08:49:48 Android
2 14/6/2017 16:35:12 Android
Çelik konstrüksiyon 1 yaşında 2017 deprem yönetmenliğine göre inşa edilmiş dubleks x 5 evden oluşan bir bloktan bildiriyorum. Gülbahçe-Urla KiteSurf alanı 2 14/6/2017 11:55:46 iOS
3 15/6/2017 06:21:28 Android
6 15/6/2017 09:33:24 PC
6 15/6/2017 09:36:30 PC
6 13/6/2017 21:38:48 Android
6 14/6/2017 07:22:59 Android
3 14/6/2017 14:11:05 Android
6 14/6/2017 04:58:29 iOS
Çok kötü bir sallantıydı 6 14/6/2017 08:31:58 iOS
6 15/6/2017 12:15:10 iOS
3 15/6/2017 12:22:17 iOS
çeyrek bardak su yerinde durmadı.eşim ağlayamaya başladı 9 aylık kızımda bagırmaya başladı. kötü bir histi 2 15/6/2017 01:11:21 iOS
6 15/6/2017 02:33:22 PC
6 12/6/2017 18:48:05 Android
6 12/6/2017 06:49:23 iOS
6 12/6/2017 06:50:20 iOS
6 12/6/2017 18:50:36 Android
6 12/6/2017 18:50:54 Android
3 12/6/2017 18:50:48 Android
6 12/6/2017 18:53:23 Android
6 12/6/2017 06:53:27 iOS
Süresi uzundu. Klasik Ege depremi. 6 12/6/2017 06:54:36 iOS
2 12/6/2017 18:55:10 Android
3 12/6/2017 18:58:03 Android
3 12/6/2017 18:58:25 Android
6 12/6/2017 06:58:58 iOS
İyi çalışmalar 4 12/6/2017 06:59:50 iOS
Dolap üzerinden tepsilerimiz yere düşerek mutfak eşyaları kırıldı 3 12/6/2017 19:00:06 iOS
6 12/6/2017 07:01:46 iOS
Oturduğum masa ve sandalye komple sallandı p dalgası hissedildi 6 12/6/2017 07:02:21 iOS
2 12/6/2017 19:02:48 Android
4 12/6/2017 07:03:25 iOS
3 12/6/2017 07:03:43 iOS
6 12/6/2017 19:07:08 Android
3 12/6/2017 07:07:27 iOS
6 12/6/2017 19:09:51 Android
6 12/6/2017 19:10:44 iOS
6 12/6/2017 19:11:16 Android
6 12/6/2017 19:13:33 Android
3 13/6/2017 01:12:47 iOS
3 14/6/2017 02:49:52 iOS
3 14/6/2017 17:20:05 PC
Çok salladı be 3 14/6/2017 05:37:57 iOS
6 12/6/2017 05:38:10 iOS
6 12/6/2017 05:38:15 iOS
6 12/6/2017 17:38:51 Android
6 12/6/2017 05:40:02 iOS
6 12/6/2017 05:40:07 iOS
2 12/6/2017 05:40:21 iOS
6 12/6/2017 05:40:24 iOS
6 12/6/2017 05:41:46 iOS
6 12/6/2017 05:42:11 iOS
2 12/6/2017 17:42:25 Android
6 12/6/2017 17:42:47 Android
Çok kötüydü böyle bir deprem hayatımda görmedim 6 12/6/2017 18:11:36 Android
6 12/6/2017 06:14:28 iOS
6 12/6/2017 06:16:53 iOS
6 12/6/2017 06:17:46 iOS
6 12/6/2017 18:17:48 Android
2 12/6/2017 18:14:32 Android
6 12/6/2017 06:19:34 iOS
15 sn çok daha uzun gibi geldi 6 12/6/2017 18:18:37 PC
7 12/6/2017 18:21:09 iOS
6 12/6/2017 06:28:14 iOS
4 12/6/2017 06:23:19 iOS
6 12/6/2017 06:23:22 iOS
6 12/6/2017 18:22:23 Android
depremi hissettik 6 12/6/2017 18:24:06 iOS
Bayraklı'da 11.kattaydık baya sallandık 3 12/6/2017 06:25:01 iOS
4 12/6/2017 18:27:15 Android
6 12/6/2017 06:26:32 iOS
6 12/6/2017 06:29:18 iOS
2 12/6/2017 18:30:15 Android
6 12/6/2017 18:31:10 Android
6 12/6/2017 06:31:49 iOS
Teşekkür ederim 2 12/6/2017 06:32:24 iOS
3 12/6/2017 18:31:33 PC
6 12/6/2017 18:34:19 Android
7 12/6/2017 06:40:08 iOS
6 12/6/2017 06:40:35 iOS
6 12/6/2017 18:40:42 Android
7 12/6/2017 18:40:45 iOS
3 12/6/2017 06:41:46 iOS
6 12/6/2017 06:43:06 iOS
Oldukça yoğun hissedildi 6 12/6/2017 06:43:39 iOS
6 12/6/2017 06:45:47 iOS
6 12/6/2017 06:46:09 iOS
3 12/6/2017 06:46:15 iOS
evimin lcd tv si bile yerlere düştü çok şiddetliyddi 7 12/6/2017 18:47:21 Android

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M