Büyüklük: 5,0 (Mw)
Yer: ÇIÇEKDAGI - KIRSEHIR
Tarih: 10/1/2016 20:40:48 (TS)
Enlem: 39.5640
Boylam: 34.3580
Derinlik: 13.60 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye KIRSEHIR CICEKDAGI HACIDURAKLI 1,14
Türkiye KIRSEHIR CICEKDAGI BESIKLI 2,95
Türkiye KIRSEHIR CICEKDAGI IBIKLI 3,93
Türkiye KIRSEHIR CICEKDAGI ALIMPINAR 4,73
Türkiye KIRSEHIR CICEKDAGI HARMANPINAR 5,3

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye ANKARA Merkez - 135.93
Türkiye ANTALYA Merkez - 438.92
Türkiye ISTANBUL Merkez - 485.12
Türkiye ERZURUM Merkez - 593.49
Türkiye IZMIR Merkez - 638.01

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

ORTA ANADOLU KITA İÇİ FAY SİSTEMİ DİRİ FAYLARI

Orta Anadolu Ova Bölgesi, kuzeyde KAFZ, doğuda DAFZ, güneyde Ege Kıbrıs Yayı ve batıda Ege Açılma Sistemi arasında kalmış geniş bir bölgeyi kapsar. Bu bölgede KD-GB ve KB-GD doğrultulu bağımsız doğrultu atımlı faylar ile KAFZ ve DAFZ’den ayrılan faylar bulunur.

Merzifon (Amasya) Fayı: Merzifon ovasını güneyden sınırlayan yaklaşık 30 km uzunluktaki D-B gidişli fay Merzifon fayı  olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1975,  Şaroğlu vd. 1987). Fayın doğu ucunda, güney blok morfolojik olarak aşağıda bulunmaktadır. Şaroğlu vd. (1987), fayın doğu ucunda, fay vadilerinin gelişmesi ve KAFZ ve Ezinepazarı fayına benzerliğine dayanarak, fayın sağ yönlü doğrultu atım bileşenli, eğim atımlı normal fay olduğunu ileri sürmektedirler. Araştırmacılar, fayın Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmesi nedeniyle de diri fay olduğunu belirtmektedirler.

Ezinepazarı (Amasya) Fayı: Niksar’ın 10 km güneyinde, KAFZ’den ayrılarak GB’ya doğru Ezinepazarı, Amasya, Sungurlu ilçelerinden geçen ve Delice civarında son bulan yaklaşık 250 km uzunluktaki fay, Ezinepazarı fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Seymen (1975), fayın sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay ve KAFZ’nun bir devamı olduğunu belirtmiştir. Parejas vd. (1942), 1939 Erzincan deprem kırığının batı ucunun bu fay üzerinde  olduğunu  ileri  sürmüştür.  Niksar-Ezinepazarı  arasında  kalan  56  km’lik bölümü, çok belirgin olup, D-B genel gidişlidir. Fay, KAFZ’na yaklaştığı Yağmurlu-Hacıali köyleri civarında K80B gidişli olup, KAFZ ile iyi bir uyumluluk sergiler. Araştırmacılar, 1939 Erzincan deprem kırığının bu fay üzerinde de yüzey kırığı geliştirmesine bağlı olarak fayın diri olduğunu belirtmişlerdir.

Kırşehir Yöresi Diri Fayları: Kırşehir yöresinde, Keskin-Yerköy-Mucur-Kaman arasında küçük boyutlu, birbirinden bağımsız ve değişik doğrultulara sahip faylar Kırşehir yöresi diri fayları adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Bu yöredeki faylar, Kırşehir-Mucur ve Keskin civarında dağılım göstermektedir. Kırşehir-Mucur yöresindeki en belirgin fay, Mucur'un KD'sunda, Seyfe gölü güneyinde yer alan yaklaşık 7 km uzunlukta, iki kırıktan oluşan KB-GD gidişli faylardır (Şaroğlu vd. 1987). Mucur yöresindeki diğer fay, Mucur-Kırşehir karayolunun 8. km'sinde izlenebilen KB-GD gidişli faydır. Batı tarafı aşağıya düşmüş olan fay, Neojen yaşlı birimleri kesmektedir. Ayrıca Kırşehir batısında Neojen yaşlı çökelleri kesen küçük boyutlarda üç fay daha bulunmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Keskin civarında ise egemen olarak KKB-GGD ve KD-GB gidişli birbirinden bağımsız ya da paralel olan iki kırık takımı uzanmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Bu fayların en büyükleri yaklaşık 6 km civarındadır. Arni (1940), 1938 depreminde, Keskin yakınlarında uzanan faylarda yüzey kırıklarının geliştiğini belirtmektedir. Şaroğlu vd. (1987), 1938 depreminden dolayı bu fayların tümünü olası diri fay olarak nitelendirmişlerdir. Jackson ve McKenzie (1984) söz konusu depreminin fay düzlemini sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma olarak tespit etmişlerdir.

Gümüşkent (Nevşehir) Fayı: Nevşehir'in 25 km batısında, Gümüşkent'in 2 km kuzeyinde, yaklaşık 19 km uzunluktaki K60B gidişli fay, Gümüşkent fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, güney bloğu düşmüş normal fay karakterindedir. Şaroğlu vd. (1987), fayın Kuvaterner yaşlı birimleri etkileyip etkilemediğini saptayamadıklarını fakat Kuvaterner morfolojisini etkilediklerini ileri sürmektedirler. Bu nedenle fay diri olarak kabul edilmiştir.

Tuzgölü (Konya) Fayı: Tuzgölü'nün doğusunda, Kulu KD'su ile Bor arasında uzanan yaklaşık 180 km uzunlukta, KB-GD genel gidişli fay Tuzgölü fayı (Şengör 1980, Şaroğlu vd. 1987), Şereflikoçhisar-Aksaray fayı (Uygun 1981) olarak adlandırılmıştır. Tuzgölü fayının Kulu KD'su ile Boğazkaya köyü (Aksaray) arasında uzanan 100 km'lik bölümü morfolojik olarak doğudan Tuzgölü'nü sınırlamaktadır. 21.4.1983 Kulu-Köşker depremi, bu bölümün batı ucunda olmuş ve Kulu ile Bala ilçelerine bağlı Köşker, Karahamzalı, Aktaş ve Abdülgediği köylerinde hasar yapmıştır. Çok eski tarihsel kayıtlarda Şereflikoçhisar ve Aksaray'ı yıkan büyük depremlerin olduğu görülmektedir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere göre Tuzgölü fayı'nın bu kuzey bölümünün olası diri olduğunu belirtmişlerdir. Tuzgölü fayının güney bölümü, yaklaşık 80 km uzunlukta olup, Boğazkaya (Aksaray) ile Bor arasında uzanır. Fay, bu bölümde K42B gidişlidir ve Boğazkaya ile Altunhisar arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Şaroğlu vd. (1987), Tuzgölü fayının sağ yönlü doğrultu atım bileşenli eğim atımlı fay olduğunu, ancak bölgesel tektonik rejime göre eğim atımın ters fay olması gerektiğini söylemektedirler.

Kilbasan-Hotamiş Gölü (Konya) Fay Zonu: Karaman kuzeyinde, yaklaşık 25 km uzunlukta, birkaç faydan oluşan KKB-GGD gidişli fay zonu Kılbasan-Hotamışgölü (Konya) fay zonu olarak adlandırılmıştır (ġaroğlu vd. 1987). Bu zonun iki önemli fayından birisi, Madenşehri-Eğilmez köyleri arasında uzanan yaklaşık 10 km uzunlukta, ortası çöken mercek şekilli bir faydır (Şaroğlu vd. 1987). Bu zonun diğer fayı, Uzunkuyu-Firuz arasında uzanan yaklaşık 5 km uzunlukta, K-G gidişli bir faydır (Şaroğlu vd. 1987). Alüvyonlar içinden geçen fayın doğu tarafı yüksekte bulunmaktadır. Kılbasan-Hotamışgölü fay zonunun ikincisi, Adakale-Süleymanhacı köyleri arasında uzanan yaklaşık 8.5 km uzunlukta, K10B gidişli faydır. Şaroğlu vd. (1987), normal fay karakterinde olan bu iki fay arasında bulunan Acıgöl'ün fay denetiminde gelişmiş tektonik kökenli bir göl olduğunu belirtmektedir. araştırmacılar, morfolojik verilere ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı birimleri kesmelerine bağlı olarak,fayın diri olduğunu ileri sürmektedirler.

Öşün (Aslanköy-Mersin) Fayı: Bolkardağı GB'sında, Yeşildere (Karaman) ile Aslanköy (Mersin) arasında yer alan iki farklı doğrultuda gelişmiş faylar, Öşün fayı olarak adlandırılmıştır (Demirtaşlı vd. 1986, Şaroğlu vd. 1987). Batıdaki fay, yaklaşık 20 km uzunlukta ve D-B gidişlidir. Şaroğlu vd. (1987), fayın doğrultu atımlı ve düşey bileşenli olduğunu ileri sürmektedirler. Doğuda, Aslanköy kuzeyinde yer alan fay, yaklaşık 19 km uzunlukta ve K46B gidişlidir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere göre, fayın sağ yönlü doğrultu atımlı ve olası diri olduğunu belirtmektedir.

Mut (Mersin) Fay Zonu: Mut civarında, 17 km uzunlukta ve 3 km genişlikte bir zon içinde dağılım gösteren K50D genel gidişli birçok küçük boyutlu fay, Mut fay zonu adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Araştırmacılar, fayları izleyen akarsu vadileri ve paralel sırtlara bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı ve olası diri olduğunu belirtmektedirler.

Karaisalı-Karsantı (Adana) Fay Zonu: Adana havazsı kuzeyinde, Ecemiş koridorunun güneyinde, Karaisalı-Karsantı arasında, değişik boyutlarda ve doğrultulara sahip çok sayıda kırık Karaisalı-Karsantı fay zonu adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Fay zonunda, KD-GB ve D-B olmak üzere iki egemen doğrultulu fay yer almaktadır. Fay, Nergizlik (Karaisalı kuzeyi)-Karakütük köyleri arasında, 20 km'lik kesiminde çok belirgindir. Fay, K45D doğrultuludur. Morfolojik verilere göre fayın bu parçası sol yönlü doğrultu atımlı karakterdedir. Bu parçanın 10 km güneybatısında, 2-2.5 km uzunlukta aynı doğrultulu birkaç fay daha yer almaktadır. Bu bölümde, Alt-Orta Miyosen yaşlı kireçtaşlarını kesen fay sol yönlüdür. Bu fay zonunun KD'sunda 19 km uzunlukta ve K85D gidişli diğer önemli bir fay yer almaktadır. Morfolojik veriler, bu fayın sağ yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Karaisalı-Karsantı fay zonu ile Adana-İmamoğlu arasında, çok geniş bir alanda dağılım gösteren küçük boyutlarda KD-GB genel gidişli faylar bulunmaktadır.

Ecemiş (Niğde) Fayı: Adana'nın kuzeyinde, KKD-GGB genel gidişli, değişik jeolojik birimleri yan yana getiren uzun bir tektonik kuşak Ecemiş Koridoru olarak adlandırılmıştır (Blumenthal 1952, Arpat ve Şaroğlu 1975, Özgül 1976, Yetiş 1978, Tekeli vd. 1984, Şaroğlu vd. 1987). Yetiş (1978), Ecemiş fayının Lütesiyen öncesi-Paleosen sonrası bir dönemde oluştuğunu; fayın hem düşey hem de doğrultu atım bileşenli olduğunu; düşey bileşenin günümüzde geliştiğini; doğu bloğunun batı bloğa göre 10 metreden daha fazla yükseldiğini ve toplam sol yönlü atımın 80 +/- 10 km olduğunu ileri sürmektedir. Tekeli vd. (1984), Ecemiş fayının Aladağlar'ın yapısal evriminde önemli rol oynadığını ve en son hareketinin sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu belirtmektedir.

Erciyes Fayı: Kayseri’nin KD’sunda, Sarımsaklı köyü ile güneyde Develi KD’sundaki Kızık köyü arasında uzanan yaklaşık 63 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Erciyes Fayı olarak adlandırılımıştır (Güner vd. 1984, Şaroğlu vd. 1987). Erciyes fayı, Ecemiş fayı ile aynı doğrultuya sahip olması nedeniyle, Ecemiş fayının devamı niteliğinde görünmektedir. Şaroğlu vd. (1987), Erciyes fayının düşey bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu ileri sürmektedir. 20 Şubat 1940 depremi, Erciyes fayının en belirgin olduğu bir bölümde meydana gelmiştir.

Deliler (Çorum) Fayı: Sarıoğlan ile Tuzla gölü arasında uzanan yaklaşık 70 km uzunlukta K76D gidişli fay, Deliler fayı olarak adlandırılmıştır (Erkan vd. 1978, Şaroğlu vd. 1987). Şaroğlu vd. (1987), 30 km güneybatısında yer alan sol yönlü doğrultu atımlı Erciyes fayına bağlı olarak, Deliler fayının da düşey bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı olacağını belirtmektedirler. Aynı araştırmacılar, morfolojik verilere göre, fayın olası diri fay olarak nitelendirmişlerdir.

Sürgü (Malatya) Fayı: Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Çelikhan-Gölbaşı arasındaki bölümünden ayrılan genel gidişi D-B olan fay, Sürgü fayı olarak adlandırılmıştır (Perinçek ve Kozlu 1984, Şaroğlu vd. 1987). Arpat ve Şaroğlu (1975), bu fayı DAF’ın bir kolu olarak kabul etmişlerdir. Fay, Çelikhan’ın batısında Seydo mahallesinden başlar, batıda Sürgü’ye kadar 20 km devam eder. Sürgü batısında 18 km daha devam eder ve D-B doğrultusuna sahip olur. Aynı bölgede  8 km batıda K50D doğrultulu 11 km uzunluğunda başka bir fay daha yer alır (Şaroğlu vd. 1987). Bu iki fayın arasında fayın sıçramasına bağlı olrak bindirme türü küçük faylar gelişmiştir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere bağlı olarak fayın sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu belirtmektedir. 5 Mayıs 1986 Sürgü depremine bağlı olarak, fayı diri fay olarak sınıflandırmıştır.

Malatya Fayı: Malatya ovasının batısında, ovayı morfolojik olarak sınırlandıran KD-GB gidişli belirgin bir çizgisellik yer almaktadır. Bu çizgiselliği oluşturan faylar, Malatya Fayı olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1975, Aktimur 1979, Şaroğlu vd. 1987). Fay, Doğanşehir GB’sında, Söğüt köyü yakınlarından başlar, Akçadağ güneyinden geçer ve Yazıhan’a kadar devam eder. Malatya fayının yaklaşık 10 km batısında, Sürgü fayının devamı olabilecek diğer bir fay yer alır. Doğanşehir batısında fay morfolojik olarak çok belirgin olup, doğrultu atımlı faylara özgü morfoloji sunar. 1964 yılından olan deprem, muhtemelen bu fayla ilişkili olmaldır.

Ovacık (Tunceli) Fayı: Munzur Dağı'nın güneyinde, Ovacık ilçesinin (Tunceli) kuzeyinde yer alan, 15 km uzunlukta, K65D gidişli fay, Ovacık fayı olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1975, Şaroğlu vd. 1987). Fay, Yılanlı-Karataş köyleri arasında dik bir eğime sahip olup, güneye eğimlidir. Fayın kuzey bloğu güneye güneye göre aşağıda ve yine güneye eğimlidir. Şaroğlu vd. (1987), fayın ters atımlı olabileceğini vurgulamaktadır. Araştırmacılar, Kuvaterner yaşlı buzul- akarsu çökellerini denetlemesine bağlı olarak, fayı olası diri fay olarak nitelendirmişlerdir.

Salhançayı Fayı: 14 Ağustos 1996 depremine neden olan Salhançayı fayı olarak adlandırılmıştır (Demirtaş 1996). Fay, yaklaşık 35-40 km uzunluktadır. Bu fay, Merzifon ovasının güneyini sınırlayarak Salhançayı deresini izleyerek Saraycık ve Kamışlı köyleri yakınından geçmekte ve Çaybaşı köyüne kadar uzanmaktadır. Fay Pliyosen yaşlı birimleri kesdiği için Pliyosen’den daha genç olduğu söylenebilir. Fay boyunca gözlenen iki çek-ayır havza, fayın sağ yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu göstermektedir.

 

ORTA ANADOLU KITA İÇİ FAY SİSTEMİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 5.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 5 şubat 1582 Kızılırmak, 12 Ağustos 1668 Beypazarı (Ankara), 15 Ağustos 1668 Ankara, 9 Mayıs 1717 Kayseri, 14 Mart 1779 Arapkir (Malatya), Ağustos 1835 Kayseri depremleri.

Aletsel Dönem Depremleri: 9 Mart 1902 Çankırı Ms=5.5, 19 Nisan 1938 Kaman (Kırşehir) Ms=6.6, 30 Temmuz 1940 Yozgat Ms=6.2, 14 Ağustos 1996 Salhançayı (Çorum-Amasya) Ms= 5.7, 06 Haziran 2000 Orta (Çankırı) Mw=6.0, 20-27 Aralık 2007 Bala (Ankara) Mw=5.7, Mw=5.6 depremleri.

Kaynak:

  • Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri. 

  • F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)

Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU CDAG - P I 2016/01/10 17:40:51.20 0.3300 1 1 0 6.73 M
DDA TU CDAG - S I 2016/01/10 17:40:52.83 -0.0800 0 1 0 6.73 M
DDA TU DELI - P I 2016/01/10 17:40:59.17 0.3200 -1 1 0 61.04 M
DDA TU KIRS - P I 2016/01/10 17:40:59.31 0.0500 1 1 0 61.13 M
DDA TU COAL - P I 2016/01/10 17:41:04.03 -0.2400 1 1 0 93.64 M
DDA TU AVNS - P I 2016/01/10 17:41:04.09 -0.3800 -1 1 0 94.20 M
DDA GZ SRFK - P I 2016/01/10 17:41:05.14 0.1300 1 1 0 97.06 M
DDA TU DELI - S I 2016/01/10 17:41:06.15 -0.7400 0 1 0 61.04 M
DDA GZ KRGN - P I 2016/01/10 17:41:06.48 0.0000 -1 1 0 106.24 M
DDA TU KIRS - S I 2016/01/10 17:41:06.97 -0.6500 0 1 0 61.13 M
DDA TU BBAL - P I 2016/01/10 17:41:07.05 0.5200 1 1 0 105.90 M
DDA TU CKRK - P I 2016/01/10 17:41:07.19 -0.0900 1 1 0 112.76 M
DDA TU AKSY - P I 2016/01/10 17:41:07.59 -0.4300 1 1 0 113.98 M
DDA TU HACI - P I 2016/01/10 17:41:08.40 0.1000 1 1 0 118.56 M
DDA TU ELDT - P I 2016/01/10 17:41:10.18 -0.1400 -1 1 0 129.90 M
DDA TU GUNE - P I 2016/01/10 17:41:11.17 0.6300 -1 1 0 131.59 M
DDA TU KKUL - P I 2016/01/10 17:41:11.27 0.6300 1 1 0 131.31 M
DDA GZ GLBS - P I 2016/01/10 17:41:11.64 0.3900 -1 1 0 134.27 M
DDA TU ODTU - P I 2016/01/10 17:41:12.08 1.7000 -1 1 0 130.03 M
DDA TU CUSAR - P I 2016/01/10 17:41:15.06 -0.5500 1 1 0 162.67 M
DDA GZ ILGZ - P I 2016/01/10 17:41:15.30 -0.2500 -1 1 0 163.19 M
DDA TU AMSY - P I 2016/01/10 17:41:16.61 -0.7500 0 1 0 173.23 A
DDA TU AVNS - S I 2016/01/10 17:41:16.95 0.2400 0 1 0 94.20 M
DDA TU ILGA - P I 2016/01/10 17:41:17.02 -0.5300 -1 1 0 174.17 M
DDA TU KAGI - P I 2016/01/10 17:41:17.32 -0.2800 1 1 0 175.36 M
DDA TU COAL - S I 2016/01/10 17:41:17.33 0.9400 0 1 0 93.64 M
DDA GZ KZCM - P I 2016/01/10 17:41:17.56 0.2600 -1 1 0 173.13 M
DDA TU NIDE - P I 2016/01/10 17:41:17.62 -0.7000 -1 1 0 177.66 M
DDA GZ SRFK - S I 2016/01/10 17:41:18.28 0.6200 0 1 0 97.06 M
DDA TU YAHY - P I 2016/01/10 17:41:18.75 -0.6200 -1 1 0 185.12 M
DDA TU 1803 - P I 2016/01/10 17:41:19.50 0.0000 0 1 0 283.14 A
DDA TU CMDR - P I 2016/01/10 17:41:19.92 -0.2600 -1 1 0 190.78 M
DDA TU BBAL - S I 2016/01/10 17:41:19.93 -0.4000 0 1 0 105.90 M
DDA TU TOKA - P I 2016/01/10 17:41:20.35 -0.9800 1 1 0 199.49 M
DDA GZ KRGN - S I 2016/01/10 17:41:20.69 0.4400 0 1 0 106.24 M
DDA TU HAVZ - P I 2016/01/10 17:41:21.18 -0.7800 1 1 0 203.70 M
DDA TU CKRK - S I 2016/01/10 17:41:21.37 -0.2700 0 1 0 112.76 M
DDA TU PELI - P I 2016/01/10 17:41:22.26 -0.9100 -1 1 0 212.21 M
DDA TU CUAYA - P I 2016/01/10 17:41:22.70 0.1000 0 1 0 207.82 A
DDA TU HACI - S I 2016/01/10 17:41:22.74 -0.6900 0 1 0 118.56 M
DDA TU AKSY - S I 2016/01/10 17:41:22.88 -0.0600 0 1 0 113.98 M
DDA TU BOYA - P I 2016/01/10 17:41:23.10 -0.8600 1 1 0 220.63 M
DDA TU KAST - P I 2016/01/10 17:41:23.10 -0.6100 -1 1 0 217.25 M
DDA GZ BYPZ - P I 2016/01/10 17:41:23.13 -0.7700 -1 1 0 217.49 M
DDA TU KDHN - P I 2016/01/10 17:41:24.36 -0.7400 1 1 0 225.82 M
DDA TU KBUK - P I 2016/01/10 17:41:24.91 -1.3900 -1 1 0 236.79 M
DDA TU KIBS - P I 2016/01/10 17:41:25.25 -0.6900 -1 1 0 233.68 M
DDA TU SAIM - P I 2016/01/10 17:41:25.31 -0.2600 0 1 0 231.29 A
DDA TU SCER - P I 2016/01/10 17:41:25.38 -1.1200 0 1 0 239.27 A
DDA TU BCAM - P I 2016/01/10 17:41:25.60 -1.0200 -1 1 0 239.34 M
DDA TU ERBA - P I 2016/01/10 17:41:25.70 -0.6900 0 1 0 238.66 M
DDA TU KERG - P I 2016/01/10 17:41:25.73 -1.0700 0 1 0 239.85 A
DDA TU AUSIV - P I 2016/01/10 17:41:26.08 -1.0000 1 1 0 242.19 M
DDA TU SAMS - P I 2016/01/10 17:41:27.10 -1.0000 1 1 0 252.72 M
DDA KO KONT - P I 2016/01/10 17:41:27.24 -0.8600 0 1 0 249.78 A
DDA TU AKO - P I 2016/01/10 17:41:27.62 -0.6300 0 1 0 252.21 A
DDA TU KKUL - S I 2016/01/10 17:41:28.24 0.7200 0 1 0 131.31 M
DDA TU GULE - P I 2016/01/10 17:41:28.39 -0.2300 0 1 0 256.16 A
DDA TU ELDT - S I 2016/01/10 17:41:28.40 1.4400 0 1 0 129.90 M
DDA GZ GLBS - S I 2016/01/10 17:41:28.96 0.3700 0 1 0 134.27 M
DDA TU ODTU - S I 2016/01/10 17:41:29.37 2.3000 0 1 0 130.03 M
DDA TU GUNE - S I 2016/01/10 17:41:29.49 2.1400 0 1 0 131.59 M
DDA TU CUKAN - P I 2016/01/10 17:41:29.92 -0.4000 0 1 0 268.36 A
DDA TU 6004 - P I 2016/01/10 17:41:30.19 0.0000 0 1 0 283.14 A
DDA TU CUGUR - P I 2016/01/10 17:41:30.36 0.1300 0 1 0 268.08 A
DDA TU SINO - P I 2016/01/10 17:41:30.36 -1.4800 0 1 0 282.00 A
DDA TU ELBS - P I 2016/01/10 17:41:30.99 -0.2200 0 1 0 276.71 A
DDA TU ANDN - P I 2016/01/10 17:41:31.34 -0.4100 0 1 0 280.19 A
DDA TU CIDE - P I 2016/01/10 17:41:31.41 -0.5700 -1 1 0 283.85 M
DDA TU DOGA - P I 2016/01/10 17:41:31.63 -0.6200 0 1 0 283.82 A
DDA TU KKBE - P I 2016/01/10 17:41:32.23 -0.5300 0 1 0 288.46 A
DDA TU BTIN - P I 2016/01/10 17:41:32.24 -0.7800 -1 1 0 291.09 M
DDA TU YIGI - P I 2016/01/10 17:41:32.47 -0.7700 -1 1 0 291.77 M
DDA TU CUZAR - P I 2016/01/10 17:41:33.04 -0.4300 0 1 0 294.03 A
DDA GZ AFYN - P I 2016/01/10 17:41:33.26 -0.3500 0 1 0 293.47 A
DDA TU SGAZ - P I 2016/01/10 17:41:33.30 -1.2500 0 1 0 301.76 A
DDA TU CAY - P I 2016/01/10 17:41:33.36 1.8400 0 0 4 278.82 M
DDA TU YVAC - P I 2016/01/10 17:41:34.28 -0.7500 0 1 0 305.69 A
DDA TU CUSAR - S I 2016/01/10 17:41:36.64 0.4200 0 1 0 162.67 M
DDA TU KAHM - P I 2016/01/10 17:41:36.69 -0.2900 0 1 0 322.62 A
DDA GZ ILGZ - S I 2016/01/10 17:41:36.82 0.7100 0 1 0 163.19 M
DDA TU SEDI - P I 2016/01/10 17:41:37.19 -0.3300 0 1 0 326.31 A
DDA TU YURE - P I 2016/01/10 17:41:37.22 0.0300 0 1 0 324.18 A
DDA TU SAHE - P I 2016/01/10 17:41:37.32 -0.7300 0 1 0 330.25 A
DDA TU KAMA - P I 2016/01/10 17:41:37.84 -0.3800 0 1 0 332.31 A
DDA TU SUSE - P I 2016/01/10 17:41:39.20 0.5100 0 1 0 335.72 A
DDA TU KAGI - S I 2016/01/10 17:41:39.20 -0.4900 0 1 0 175.36 M
DDA TU ILGA - S I 2016/01/10 17:41:39.48 -0.1500 0 1 0 174.17 M
DDA TU AMSY - S I 2016/01/10 17:41:39.62 0.3400 0 1 0 173.23 M
DDA GZ KZCM - S I 2016/01/10 17:41:39.86 0.6700 0 1 0 173.13 M
DDA TU NAR - P I 2016/01/10 17:41:39.91 0.3100 0 1 0 343.06 A
DDA TU KEMA - P I 2016/01/10 17:41:40.52 -0.7600 0 1 0 356.71 A
DDA TU YAHY - S I 2016/01/10 17:41:41.23 -1.5700 0 1 0 185.12 M
DDA TU NIDE - S I 2016/01/10 17:41:41.52 0.5400 0 1 0 177.66 M
DDA TU HAS - P I 2016/01/10 17:41:41.57 -0.1600 0 1 0 360.96 A
DDA TU GZT - P I 2016/01/10 17:41:42.58 -0.5300 0 1 0 371.59 A
DDA TU KAYN - P I 2016/01/10 17:41:42.67 -0.9300 0 1 0 374.75 A
DDA TU REFA - P I 2016/01/10 17:41:43.48 -0.5000 0 1 0 378.72 A
DDA TU CMDR - S I 2016/01/10 17:41:44.74 0.5200 0 1 0 190.78 M
DDA TU HAVZ - S I 2016/01/10 17:41:47.22 -0.1300 0 1 0 203.70 M
DDA TU TOKA - S I 2016/01/10 17:41:47.45 1.2200 0 1 0 199.49 M
DDA TU PELI - S I 2016/01/10 17:41:47.71 -1.7300 0 1 0 212.21 M
DDA TU CUAYA - S I 2016/01/10 17:41:48.41 -0.0300 0 1 0 207.82 M
DDA TU KAH - P I 2016/01/10 17:41:48.86 -0.0500 0 1 0 417.61 A
DDA TU KAST - S I 2016/01/10 17:41:49.04 -1.3400 0 1 0 217.25 M
DDA TU BOYA - S I 2016/01/10 17:41:49.96 -0.8600 0 1 0 220.63 M
DDA TU KDHN - S I 2016/01/10 17:41:51.16 -1.6600 0 1 0 225.82 M
DDA GZ BYPZ - S I 2016/01/10 17:41:51.97 1.2300 0 1 0 217.49 M
DDA TU KIBS - S I 2016/01/10 17:41:56.07 1.7800 0 1 0 233.68 M
DDA TU SCER - S I 2016/01/10 17:41:56.37 1.0900 0 0 4 239.27 M
DDA TU ERBA - S I 2016/01/10 17:41:56.40 1.3200 0 0 4 238.66 M
DDA TU KBUK - S I 2016/01/10 17:41:56.58 1.6600 0 1 0 236.79 M
DDA TU BCAM - S I 2016/01/10 17:41:58.64 3.1400 0 1 0 239.34 M
DDA TU AKO - S I 2016/01/10 17:41:59.61 1.2800 0 0 4 252.21 M
DDA TU AUSIV - S I 2016/01/10 17:41:59.75 3.4400 0 1 0 242.19 M
DDA TU SAMS - S I 2016/01/10 17:42:01.61 3.5300 0 1 0 252.72 M
DDA TU BTIN - S I 2016/01/10 17:42:05.13 -1.5600 0 1 0 291.09 M
DDA TU CUKAN - S I 2016/01/10 17:42:06.66 4.7100 0 0 4 268.36 M
DDA TU CAY - S I 2016/01/10 17:42:07.63 3.5500 0 0 4 278.82 M
DDA TU ELBS - S I 2016/01/10 17:42:09.12 5.6100 0 0 4 276.71 M
DDA TU CIDE - S I 2016/01/10 17:42:09.23 4.3400 0 0 4 283.85 M
DDA TU YIGI - S I 2016/01/10 17:42:12.12 5.0600 0 0 4 291.77 M
DDA TU YURE - S I 2016/01/10 17:42:20.21 6.2400 0 0 4 324.18 M
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
1818 322860 184.00 88.00 2.00 94.00 88.00 178.00 FP
1819 322860 5.00 87.00 10.00 275.00 80.00 177.00 MT

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
3 10/1/2016 08:18:04 iOS
3 10/1/2016 20:17:49 PC
4 10/1/2016 20:18:29 Android
3 10/1/2016 08:18:41 iOS
3 10/1/2016 22:27:15 iOS
3 10/1/2016 10:33:22 iOS
t 6 10/1/2016 22:33:51 Android
2 10/1/2016 22:34:07 Android
6 10/1/2016 10:35:10 iOS
Tşk 2 10/1/2016 22:35:19 iOS
3 10/1/2016 22:35:35 Android
cok kotuyduu 6 10/1/2016 22:35:54 Android
6 10/1/2016 22:37:03 iOS
Önce "gümmm" sesinin ardınsan sarsıntılar başladı. Apartmanda herkes bağırış çağırışlarla aşağı inmeye çalışıyordu. Soğukkanlılığımızı korumaya çalıştık fakat hepimiz çok korktuk. 6 10/1/2016 22:33:00 PC
6 10/1/2016 23:00:23 PC
3 10/1/2016 23:04:23 iOS
3 10/1/2016 23:06:57 iOS
3 10/1/2016 23:48:56 Android
4 10/1/2016 23:55:22 Android
3 10/1/2016 23:56:48 Android
Yozgat'ın Sorgun ilçe merkezinde aniden bina sallandı avizeyi elimle durdurabildim sanki bir miktar aşağıya indim gibi hissettim 3 11/1/2016 00:01:23 iOS
3 11/1/2016 12:02:24 iOS
6 11/1/2016 00:07:56 PC
6 11/1/2016 12:11:00 iOS
2 11/1/2016 12:13:36 iOS
3 11/1/2016 00:15:49 Android
3 11/1/2016 00:17:41 Android
6 11/1/2016 00:18:21 Android
Teşekkür ederim,depremi önceden haber verirseniz daha güzel olucak :) 3 11/1/2016 00:20:38 iOS
4 11/1/2016 00:24:09 Android
kirsehir/Mucur ilcesinde itfaiye şöförüyüm. deprem cicekdağ ilcesinde olmasina ragmen oldukca fazla hissettim. 3 11/1/2016 00:24:16 Android
5 saniye gibi bir süre sallantı yaşadık 2 11/1/2016 12:25:04 iOS
2 11/1/2016 00:45:52 Android
6 11/1/2016 00:48:36 Android
3 11/1/2016 00:49:27 Android
6 11/1/2016 00:50:22 Android
3 11/1/2016 01:20:33 Android
Çok şiddetli bir depremdi 6 11/1/2016 01:21:06 iOS
6 11/1/2016 01:25:43 Android
6 11/1/2016 01:58:56 iOS
6 11/1/2016 02:04:45 PC
1 11/1/2016 02:03:57 Android
7 11/1/2016 02:33:06 Android
1 11/1/2016 02:34:23 Android
6 11/1/2016 02:49:29 iOS
2 11/1/2016 12:23:14 Android
3 12/1/2016 10:02:16 iOS
1 11/1/2016 02:52:19 iOS
6 11/1/2016 02:53:36 Android
6 11/1/2016 02:56:32 Android
7 11/1/2016 03:28:23 Android
6 11/1/2016 04:03:11 Android
6 11/1/2016 08:58:43 Android
6 11/1/2016 09:29:23 iOS
Tesekkuler 3 11/1/2016 09:35:21 iOS
3 11/1/2016 11:25:08 iOS
3 11/1/2016 12:47:32 Android
2 11/1/2016 01:07:57 iOS
6 11/1/2016 13:12:12 Android
3 11/1/2016 13:49:25 Android
6 11/1/2016 03:41:06 iOS
6 11/1/2016 15:55:40 Android
6 11/1/2016 04:11:17 iOS
6 11/1/2016 16:14:38 Android
2 11/1/2016 04:39:38 iOS
7 11/1/2016 16:41:44 Android
6 11/1/2016 18:04:38 Android
3 11/1/2016 19:30:37 Android
6 11/1/2016 19:31:49 Android
3 11/1/2016 20:00:50 Android
6 11/1/2016 20:52:37 Android
3 11/1/2016 08:59:22 iOS
4 12/1/2016 02:10:30 iOS
3 12/1/2016 07:09:00 Android
Yerköy de kısa 4 veya 5 şiddetinde 2 12/1/2016 09:45:18 iOS
3 12/1/2016 10:03:03 Android
6 12/1/2016 10:05:18 iOS
3 12/1/2016 10:12:50 iOS
3 12/1/2016 10:20:35 Android
Yozgat yerköydeki yakınlarım çok ciddi hissettiler.Arabalarında kalıyorlar. 2 12/1/2016 10:38:22 iOS
4 12/1/2016 10:40:39 Android
cok kotu allah esirgesin 6 12/1/2016 10:43:01 Android
4 12/1/2016 10:49:36 iOS
kısa süreli hissettik 4 12/1/2016 10:50:18 Android
3 12/1/2016 10:58:37 Android
Babacan deprem bizi vurdu 7 12/1/2016 11:09:41 Android
6 12/1/2016 12:42:25 Android
Kaa Boom Diye Bir Sed Geldi 10 Saniye Falan Sürdü 7 12/1/2016 17:48:38 Android
6 12/1/2016 17:50:23 Android
6 12/1/2016 18:04:51 Android
tesekkurler 6 12/1/2016 20:12:48 Android
... 3 12/1/2016 20:21:21 Android
11 12/1/2016 21:24:35 Android
3 12/1/2016 21:26:34 Android
Allah Rahmet Eylesin 7 12/1/2016 21:43:37 Android
bana son depremler lazım 6 12/1/2016 22:16:33 Android
Lütfen halkımıza gerekli bilgilendirmeleri yapın 6 12/1/2016 22:17:22 PC
Lütfen halkımıza gerekli bilgilendirmeleri yapın 6 12/1/2016 22:17:22 PC
6 12/1/2016 22:26:51 Android
Biz tsk ederiz 6 13/1/2016 00:23:00 Android
6 13/1/2016 00:27:53 Android
3 13/1/2016 11:29:25 Android
Oturuyor idim.kendim sallandı zannettim.bana mimsin semtinde 25 km uzakta oturan kızım anında telefon açıp baba deprem oldu sallandı k deyince anladım. Fahri Kalın 2 11/1/2016 01:02:50 PC
4 11/1/2016 04:39:52 Android
6 11/1/2016 12:11:23 iOS
6 12/1/2016 01:15:21 Android
6 13/1/2016 11:30:51 Android
10 13/1/2016 19:13:05 Android
2 13/1/2016 23:36:02 iOS
6 14/1/2016 00:26:20 Android
3 14/1/2016 01:40:11 iOS
3 14/1/2016 20:29:08 Android
2 14/1/2016 23:16:01 iOS
3 15/1/2016 02:38:35 Android
4 15/1/2016 06:29:43 Android
Allahhepimize yardım etsin.. 7 15/1/2016 13:02:35 Android
3 15/1/2016 14:17:02 Android
6 15/1/2016 17:11:04 Android
8 15/1/2016 19:14:35 Android
3 16/1/2016 00:01:28 PC
3 16/1/2016 08:43:12 Android
7 16/1/2016 09:51:04 iOS
Çok büyük bir depremdi herkes çok korktu ama çok şükür bir şey olmadı ama bidaha bunun gibi olsaydı vay halimize 6 16/1/2016 05:14:15 iOS
7 16/1/2016 20:43:28 Android
4 16/1/2016 22:53:58 iOS
1 12/1/2016 16:50:20 Android
7 12/1/2016 04:50:53 iOS
3 12/1/2016 23:09:19 Android
4 13/1/2016 12:23:26 Android
6 13/1/2016 12:23:31 Android
6 13/1/2016 15:34:39 Android
Depremler daha devam edecek mi? 6 13/1/2016 16:46:44 PC
7 15/1/2016 02:23:52 Android
Bu hafta bir çok kez yaşadık depremi ve neden bu kadar sık olduğunu anlayabilmiş değiliz. Halk telaş içinde , korkuyla yaşıyoruz ve bu konunun gündeme getirilip bilgi verilmesini istiyoruz. Bunu yazmadan yarım saat önce dahi sallandık. .. 6 15/1/2016 02:17:34 PC
du 1 15/1/2016 14:42:01 Android
Ben bir öğrenciyim yatakta yatarak ödev yapıyordum birden yatak ileri geri sallandı ve lambada sallandı. Yazın Kuşadası'nda 3.6 lık deprem hissettiğim için çok panik oldum.... 3 10/1/2016 19:57:01 iOS
3 10/1/2016 19:57:02 iOS
1 10/1/2016 19:57:03 Android
4 10/1/2016 19:57:30 Android
2 10/1/2016 19:57:52 iOS
3 10/1/2016 07:58:09 iOS
3 10/1/2016 07:58:09 iOS
2 10/1/2016 19:58:13 Android
2 10/1/2016 19:58:21 Android
3 10/1/2016 19:58:27 Android
1 10/1/2016 19:58:42 Android
12.katta ikamet ediyorum önce sağ sol sonra ileri geri sallandı 3 10/1/2016 07:58:47 iOS
4 10/1/2016 19:58:48 Android
3 10/1/2016 19:59:05 Android
3 10/1/2016 07:59:08 iOS
3 10/1/2016 19:59:08 iOS
3 10/1/2016 19:59:30 Android
3 10/1/2016 19:59:34 Android
2 10/1/2016 20:00:11 Android
3 10/1/2016 08:00:12 iOS
1 10/1/2016 20:00:11 iOS
3 10/1/2016 20:00:59 iOS
3 10/1/2016 20:01:18 Android
3 10/1/2016 20:01:29 Android
3 10/1/2016 20:01:35 Android
3 10/1/2016 20:01:54 Android
ankara keçiören ufuktepe 19:40 civarlarında avize ve gümüşlük sallandı uzanır vaziyette depremi hissettim 3 10/1/2016 20:02:24 Android
2 10/1/2016 20:03:05 Android
anlık uyarı bildirimi alırsak çok iyi olur 3 10/1/2016 20:03:19 Android
3 10/1/2016 08:03:21 iOS
3 10/1/2016 20:03:49 iOS
2 10/1/2016 08:03:53 iOS
2 10/1/2016 20:04:02 iOS
oturdum yerde içim bulandı ve kanepeye oynasıgını gördüm.Ayrıca tavan lambasına sallandıgını net bir şekilde gördüm 3 10/1/2016 20:04:36 Android
3 10/1/2016 20:04:22 Android
6 10/1/2016 20:05:20 Android
2 10/1/2016 20:05:24 Android
3 10/1/2016 20:05:31 iOS
3 10/1/2016 20:05:43 Android
3 10/1/2016 08:05:48 iOS
6 10/1/2016 20:06:19 Android
1 10/1/2016 08:06:51 iOS
2 10/1/2016 20:06:55 iOS
Depremi avizeler vazolar ve çiçekler sallandığında ve aynı anda bacaklarımda bir cızlama ve de iki aylık bebeğimizin huzursuzluğuyla hissettik tam o esnada bebeğimiz sürekli durmadan ağlıyordu 4 10/1/2016 08:07:11 iOS
2 10/1/2016 20:07:23 Android
2 10/1/2016 08:07:43 iOS
4 10/1/2016 20:07:54 Android
3 10/1/2016 20:07:58 Android
güzel proğram... 3 10/1/2016 20:08:28 Android
2 10/1/2016 20:09:21 Android
2 10/1/2016 08:10:01 iOS
6 10/1/2016 20:10:28 Android
3 10/1/2016 20:11:23 iOS
6 10/1/2016 20:11:22 Android
6 10/1/2016 20:11:29 Android
3 10/1/2016 20:05:22 PC
3 10/1/2016 08:12:33 iOS
Hisseder hissetmez deprem çantasını aldım ve çöktüm.Ben bu konularda bayağı duyarlıyım valla. 3 10/1/2016 20:10:30 PC
2 10/1/2016 20:13:48 iOS
4 10/1/2016 20:14:00 Android
3 10/1/2016 20:13:51 Android
3 10/1/2016 20:16:11 iOS
2 10/1/2016 20:16:11 iOS
2 10/1/2016 20:16:13 Android
Yozgat cicekdag arası yakın olduğundan sarsıntıyı çok iyi hissettik. Allah yardımcımiz olsun 6 10/1/2016 20:13:44 PC
2 10/1/2016 22:51:02 Android
6 10/1/2016 22:51:37 PC
saat kulesinden bir görüntü bazı yapıları parçalanmış 7 10/1/2016 22:58:07 Android
1 10/1/2016 20:18:40 Android
3 10/1/2016 08:18:52 iOS
3 10/1/2016 08:21:11 iOS
2 10/1/2016 20:21:25 iOS
6 10/1/2016 08:21:32 iOS
3 10/1/2016 20:23:24 Android
3 10/1/2016 20:22:44 Android
3 10/1/2016 20:23:35 Android
3 10/1/2016 20:25:01 Android
3 10/1/2016 20:23:59 PC
ailemle tv seyrederken hissettik heycanlandik bu program nerde oldugunu bilgi vermesi çok güzel teşekkür ederiz 2 10/1/2016 20:25:18 Android
6 10/1/2016 20:26:08 Android
4 10/1/2016 20:26:42 Android
4 10/1/2016 20:27:27 Android
6 10/1/2016 20:29:03 Android
3 10/1/2016 20:27:16 PC
Yozgat SORGUNDAN Hİssedildi 6 10/1/2016 20:30:50 iOS
6 10/1/2016 20:32:09 iOS
3 10/1/2016 08:32:19 iOS
2 10/1/2016 20:31:38 PC
3 10/1/2016 08:33:04 iOS
2 10/1/2016 20:34:52 Android
2 10/1/2016 08:35:22 iOS
2 10/1/2016 08:36:12 iOS
Allahım tekrar yaşatmasın İnşallah 3 10/1/2016 08:37:08 iOS
kısa süreli sallandık 3 10/1/2016 20:38:15 Android
6 10/1/2016 20:38:44 Android
Nevşehir deprem oldu 7 10/1/2016 08:39:06 iOS
3 10/1/2016 20:41:22 Android
Merhaba 6 10/1/2016 20:40:29 PC
2 10/1/2016 20:42:40 iOS
6 10/1/2016 08:43:01 iOS
3 10/1/2016 20:43:26 Android
3 10/1/2016 08:44:38 iOS
1 10/1/2016 20:44:15 PC
3 10/1/2016 20:44:45 Android
2 10/1/2016 20:48:23 iOS
3 10/1/2016 20:48:33 Android
2 10/1/2016 08:49:44 iOS
2 10/1/2016 20:50:35 Android
6 10/1/2016 20:55:25 iOS
4 10/1/2016 20:56:09 iOS
Batikent kardelen mah. 2100 sk 2\2 koltukta otururken dengemi bozacak sekilde ve hafifte olsa lambayi sallayacak kadar siddetli oldu 3 10/1/2016 09:03:49 iOS
4 10/1/2016 09:02:28 iOS
Daha önce seydişehir konyada ikamet ediyorduk afyonda deprem olurdu sağlanmadan önce sesi gelirdi yine aynısı oldu derinden bir gürültü ve deprem olacak dedim sonrasında sallandık umarım daha büyüğü olmaz 3 10/1/2016 21:03:13 PC
3 10/1/2016 09:06:19 iOS
6 10/1/2016 21:06:23 Android
3 10/1/2016 09:07:52 iOS
Ankara' da hissetmiş. Otururken önündeki masa sallandı. 2 10/1/2016 21:09:59 iOS
3 10/1/2016 21:12:08 Android
3 10/1/2016 21:12:30 Android
3 10/1/2016 21:13:15 Android
3 10/1/2016 21:13:24 Android
Ankara mamak ilçesinde koltukta koltuğun sallandığını hissettim ve evdeki muhabbet kuşu her depremde olduğu gibi çırpınmaya başladı. 2 10/1/2016 21:14:42 iOS
2 10/1/2016 21:15:18 Android
3 10/1/2016 21:15:34 Android
Allah korusun çok etkileyici ve ürkütücü..!! 3 10/1/2016 09:19:13 iOS
4 10/1/2016 21:19:14 Android
3 10/1/2016 21:20:39 iOS
4 10/1/2016 09:23:12 iOS
8 10/1/2016 21:24:35 Android
6 10/1/2016 21:27:14 Android
6 10/1/2016 21:32:28 iOS
3 10/1/2016 21:31:56 Android
2 10/1/2016 09:31:57 iOS
3 10/1/2016 09:35:22 iOS
3 10/1/2016 21:34:49 Android
Uygulamanız söz konusu depremi cep telefonumuza "push mesaj" olarak bildirmemiştir. Uygulamadaki hatanın düzeltilmesini talep ediyorum. 6 10/1/2016 09:26:53 iOS
2 10/1/2016 21:35:38 iOS
2 10/1/2016 21:37:49 Android
1 10/1/2016 09:40:26 iOS
6 10/1/2016 21:40:40 Android
2 10/1/2016 09:45:00 iOS
3 10/1/2016 21:47:19 Android
2 10/1/2016 10:09:18 iOS
Kayseri de hissettik evde otururken 3 10/1/2016 22:12:38 Android
K 2 10/1/2016 10:12:53 iOS
3 10/1/2016 22:15:03 iOS
3 10/1/2016 10:20:23 iOS
3 10/1/2016 22:22:32 Android
3 10/1/2016 10:42:24 iOS
2 10/1/2016 22:44:32 Android
6 11/1/2016 12:30:56 iOS
2. deprem cok siddetliydi yerkoy merkez 3 11/1/2016 00:32:20 Android
4 11/1/2016 00:33:44 Android
8 11/1/2016 00:33:46 Android
6 11/1/2016 00:34:37 Android
7 11/1/2016 02:13:17 iOS
6 11/1/2016 05:04:00 Android
7 11/1/2016 05:07:06 Android
3 11/1/2016 11:55:50 iOS
6 11/1/2016 12:00:49 Android
deprem engrllensin 3 11/1/2016 19:48:46 Android
ben aksaray merkezde oturuyorum buradan hissettik tahmini 3-5 saniye sürdü 3 12/1/2016 20:22:12 Android
6 11/1/2016 21:07:48 Android
2 11/1/2016 10:37:16 iOS
bir gürültü sesiyle beni dışarı çıkardı 2 11/1/2016 22:51:02 Android
2 11/1/2016 23:31:23 Android
6 12/1/2016 01:44:45 iOS
4 12/1/2016 10:29:00 Android
3 12/1/2016 12:48:13 Android
bidaha deprem olacak mı 6 12/1/2016 18:52:11 Android
8 12/1/2016 19:02:24 Android
3 12/1/2016 19:11:50 Android
6 12/1/2016 20:03:18 Android
6 12/1/2016 21:51:31 Android
2 13/1/2016 04:26:12 Android
6 13/1/2016 21:17:04 Android
Allah yar ve yardimcimiz olsun ...! 7 14/1/2016 18:41:37 Android
3 14/1/2016 10:46:31 iOS
1 14/1/2016 22:56:17 Android
2 15/1/2016 01:47:57 Android
7 15/1/2016 02:11:37 Android
6 15/1/2016 03:06:47 Android
çok zor bir olay allah kimseye yaşatmasın 7 15/1/2016 10:37:41 Android
7 16/1/2016 00:23:08 Android
3 16/1/2016 02:43:02 iOS
3 10/1/2016 23:14:38 iOS
3 10/1/2016 23:15:22 iOS
ben teşekkür ederim. . 4 10/1/2016 23:16:27 Android
3 10/1/2016 23:16:30 iOS
4 10/1/2016 23:18:12 Android
6 10/1/2016 23:23:46 Android
1 10/1/2016 11:27:33 iOS
6 10/1/2016 11:30:37 iOS
Disarda olmama ragmen cok urkutucu bir an yasadim evde bulunanlar. Daha da kormuslar rabbim yardimcimiz olsun 6 10/1/2016 23:28:05 PC
3 10/1/2016 23:31:38 PC
6 11/1/2016 11:02:37 iOS
6 11/1/2016 18:16:48 Android
3 11/1/2016 06:27:17 iOS
6 11/1/2016 19:20:42 Android
Nasıl bilecez depremi 2 12/1/2016 12:18:18 Android
10 12/1/2016 12:22:43 Android
2 12/1/2016 15:00:58 Android
6 12/1/2016 15:01:48 Android
3 12/1/2016 16:56:59 iOS
6 12/1/2016 05:01:26 iOS
3 12/1/2016 21:10:43 Android
Cok korktuk ve hala korku ile yasiyorum Siddet 5 olmasa da surekli sallaniyoeuz 4-3-2 gibi psikolojim bozuldu evde yalniz kalamiyorum cok kotu bi durum 6 13/1/2016 01:31:15 iOS
6 13/1/2016 15:57:10 Android
yatarken hissettim gaziantep nizipde saat 01:11 de sallandi 3 14/1/2016 13:29:51 Android
3 15/1/2016 01:09:36 Android
3 16/1/2016 21:48:59 Android
8 11/1/2016 03:43:23 Android
3 11/1/2016 03:44:20 iOS
3 11/1/2016 05:24:17 iOS
3 11/1/2016 17:34:29 Android
6 11/1/2016 17:35:56 Android
6 12/1/2016 12:08:58 PC
3 12/1/2016 16:27:25 Android
6 12/1/2016 16:29:56 Android
4 12/1/2016 07:29:51 iOS
8 14/1/2016 14:22:46 Android
6 15/1/2016 17:37:59 Android
1 15/1/2016 06:51:17 iOS
3 15/1/2016 21:06:14 Android
3 10/1/2016 21:58:23 Android
4 10/1/2016 22:00:31 Android
3 10/1/2016 07:56:26 iOS
3 10/1/2016 19:56:51 Android
3 10/1/2016 08:17:19 iOS
3 10/1/2016 20:17:49 iOS
6 10/1/2016 19:55:33 iOS
6 10/1/2016 07:55:18 iOS
3 10/1/2016 19:55:38 Android
4 10/1/2016 07:55:37 iOS
2 10/1/2016 19:55:51 iOS
2 10/1/2016 07:56:06 iOS
3 10/1/2016 19:49:17 Android
3 10/1/2016 07:49:39 iOS
3 10/1/2016 19:51:00 iOS
Hafif sallantı oldu burası keçiören 3 10/1/2016 19:51:03 iOS
3 10/1/2016 07:52:02 iOS
3 10/1/2016 07:53:05 iOS
3 10/1/2016 19:53:10 Android
4 10/1/2016 19:53:27 iOS
3 10/1/2016 19:54:47 Android
3 10/1/2016 19:55:11 iOS

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M