Büyüklük: 5,0 (Mw)
Yer: HEKIMHAN - MALATYA
Tarih: 29/11/2015 03:28:08 (TS)
Enlem: 38.8381
Boylam: 37.8241
Derinlik: 17.45 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye MALATYA HEKIMHAN YAYLADAM 0,92
Türkiye MALATYA HEKIMHAN SARIKIZ 1,79
Türkiye MALATYA HEKIMHAN DURSUNLU 3,56
Türkiye MALATYA HEKIMHAN BEYKENT 5,2
Türkiye MALATYA HEKIMHAN HACILAR 5,71

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye ERZURUM Merkez - 319.33
Türkiye ANKARA Merkez - 445.7
Türkiye ANTALYA Merkez - 665.22
Türkiye ISTANBUL Merkez - 793.7
Türkiye IZMIR Merkez - 931.13

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

ORTA ANADOLU KITA İÇİ FAY SİSTEMİ DİRİ FAYLARI

Orta Anadolu Ova Bölgesi, kuzeyde KAFZ, doğuda DAFZ, güneyde Ege Kıbrıs Yayı ve batıda Ege Açılma Sistemi arasında kalmış geniş bir bölgeyi kapsar. Bu bölgede KD-GB ve KB-GD doğrultulu bağımsız doğrultu atımlı faylar ile KAFZ ve DAFZ’den ayrılan faylar bulunur.

Merzifon (Amasya) Fayı: Merzifon ovasını güneyden sınırlayan yaklaşık 30 km uzunluktaki D-B gidişli fay Merzifon fayı  olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1975,  Şaroğlu vd. 1987). Fayın doğu ucunda, güney blok morfolojik olarak aşağıda bulunmaktadır. Şaroğlu vd. (1987), fayın doğu ucunda, fay vadilerinin gelişmesi ve KAFZ ve Ezinepazarı fayına benzerliğine dayanarak, fayın sağ yönlü doğrultu atım bileşenli, eğim atımlı normal fay olduğunu ileri sürmektedirler. Araştırmacılar, fayın Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmesi nedeniyle de diri fay olduğunu belirtmektedirler.

Ezinepazarı (Amasya) Fayı: Niksar’ın 10 km güneyinde, KAFZ’den ayrılarak GB’ya doğru Ezinepazarı, Amasya, Sungurlu ilçelerinden geçen ve Delice civarında son bulan yaklaşık 250 km uzunluktaki fay, Ezinepazarı fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Seymen (1975), fayın sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay ve KAFZ’nun bir devamı olduğunu belirtmiştir. Parejas vd. (1942), 1939 Erzincan deprem kırığının batı ucunun bu fay üzerinde  olduğunu  ileri  sürmüştür.  Niksar-Ezinepazarı  arasında  kalan  56  km’lik bölümü, çok belirgin olup, D-B genel gidişlidir. Fay, KAFZ’na yaklaştığı Yağmurlu-Hacıali köyleri civarında K80B gidişli olup, KAFZ ile iyi bir uyumluluk sergiler. Araştırmacılar, 1939 Erzincan deprem kırığının bu fay üzerinde de yüzey kırığı geliştirmesine bağlı olarak fayın diri olduğunu belirtmişlerdir.

Kırşehir Yöresi Diri Fayları: Kırşehir yöresinde, Keskin-Yerköy-Mucur-Kaman arasında küçük boyutlu, birbirinden bağımsız ve değişik doğrultulara sahip faylar Kırşehir yöresi diri fayları adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Bu yöredeki faylar, Kırşehir-Mucur ve Keskin civarında dağılım göstermektedir. Kırşehir-Mucur yöresindeki en belirgin fay, Mucur'un KD'sunda, Seyfe gölü güneyinde yer alan yaklaşık 7 km uzunlukta, iki kırıktan oluşan KB-GD gidişli faylardır (Şaroğlu vd. 1987). Mucur yöresindeki diğer fay, Mucur-Kırşehir karayolunun 8. km'sinde izlenebilen KB-GD gidişli faydır. Batı tarafı aşağıya düşmüş olan fay, Neojen yaşlı birimleri kesmektedir. Ayrıca Kırşehir batısında Neojen yaşlı çökelleri kesen küçük boyutlarda üç fay daha bulunmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Keskin civarında ise egemen olarak KKB-GGD ve KD-GB gidişli birbirinden bağımsız ya da paralel olan iki kırık takımı uzanmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Bu fayların en büyükleri yaklaşık 6 km civarındadır. Arni (1940), 1938 depreminde, Keskin yakınlarında uzanan faylarda yüzey kırıklarının geliştiğini belirtmektedir. Şaroğlu vd. (1987), 1938 depreminden dolayı bu fayların tümünü olası diri fay olarak nitelendirmişlerdir. Jackson ve McKenzie (1984) söz konusu depreminin fay düzlemini sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma olarak tespit etmişlerdir.

Gümüşkent (Nevşehir) Fayı: Nevşehir'in 25 km batısında, Gümüşkent'in 2 km kuzeyinde, yaklaşık 19 km uzunluktaki K60B gidişli fay, Gümüşkent fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, güney bloğu düşmüş normal fay karakterindedir. Şaroğlu vd. (1987), fayın Kuvaterner yaşlı birimleri etkileyip etkilemediğini saptayamadıklarını fakat Kuvaterner morfolojisini etkilediklerini ileri sürmektedirler. Bu nedenle fay diri olarak kabul edilmiştir.

Tuzgölü (Konya) Fayı: Tuzgölü'nün doğusunda, Kulu KD'su ile Bor arasında uzanan yaklaşık 180 km uzunlukta, KB-GD genel gidişli fay Tuzgölü fayı (Şengör 1980, Şaroğlu vd. 1987), Şereflikoçhisar-Aksaray fayı (Uygun 1981) olarak adlandırılmıştır. Tuzgölü fayının Kulu KD'su ile Boğazkaya köyü (Aksaray) arasında uzanan 100 km'lik bölümü morfolojik olarak doğudan Tuzgölü'nü sınırlamaktadır. 21.4.1983 Kulu-Köşker depremi, bu bölümün batı ucunda olmuş ve Kulu ile Bala ilçelerine bağlı Köşker, Karahamzalı, Aktaş ve Abdülgediği köylerinde hasar yapmıştır. Çok eski tarihsel kayıtlarda Şereflikoçhisar ve Aksaray'ı yıkan büyük depremlerin olduğu görülmektedir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere göre Tuzgölü fayı'nın bu kuzey bölümünün olası diri olduğunu belirtmişlerdir. Tuzgölü fayının güney bölümü, yaklaşık 80 km uzunlukta olup, Boğazkaya (Aksaray) ile Bor arasında uzanır. Fay, bu bölümde K42B gidişlidir ve Boğazkaya ile Altunhisar arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Şaroğlu vd. (1987), Tuzgölü fayının sağ yönlü doğrultu atım bileşenli eğim atımlı fay olduğunu, ancak bölgesel tektonik rejime göre eğim atımın ters fay olması gerektiğini söylemektedirler.

Kilbasan-Hotamiş Gölü (Konya) Fay Zonu: Karaman kuzeyinde, yaklaşık 25 km uzunlukta, birkaç faydan oluşan KKB-GGD gidişli fay zonu Kılbasan-Hotamışgölü (Konya) fay zonu olarak adlandırılmıştır (ġaroğlu vd. 1987). Bu zonun iki önemli fayından birisi, Madenşehri-Eğilmez köyleri arasında uzanan yaklaşık 10 km uzunlukta, ortası çöken mercek şekilli bir faydır (Şaroğlu vd. 1987). Bu zonun diğer fayı, Uzunkuyu-Firuz arasında uzanan yaklaşık 5 km uzunlukta, K-G gidişli bir faydır (Şaroğlu vd. 1987). Alüvyonlar içinden geçen fayın doğu tarafı yüksekte bulunmaktadır. Kılbasan-Hotamışgölü fay zonunun ikincisi, Adakale-Süleymanhacı köyleri arasında uzanan yaklaşık 8.5 km uzunlukta, K10B gidişli faydır. Şaroğlu vd. (1987), normal fay karakterinde olan bu iki fay arasında bulunan Acıgöl'ün fay denetiminde gelişmiş tektonik kökenli bir göl olduğunu belirtmektedir. araştırmacılar, morfolojik verilere ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı birimleri kesmelerine bağlı olarak,fayın diri olduğunu ileri sürmektedirler.

Öşün (Aslanköy-Mersin) Fayı: Bolkardağı GB'sında, Yeşildere (Karaman) ile Aslanköy (Mersin) arasında yer alan iki farklı doğrultuda gelişmiş faylar, Öşün fayı olarak adlandırılmıştır (Demirtaşlı vd. 1986, Şaroğlu vd. 1987). Batıdaki fay, yaklaşık 20 km uzunlukta ve D-B gidişlidir. Şaroğlu vd. (1987), fayın doğrultu atımlı ve düşey bileşenli olduğunu ileri sürmektedirler. Doğuda, Aslanköy kuzeyinde yer alan fay, yaklaşık 19 km uzunlukta ve K46B gidişlidir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere göre, fayın sağ yönlü doğrultu atımlı ve olası diri olduğunu belirtmektedir.

Mut (Mersin) Fay Zonu: Mut civarında, 17 km uzunlukta ve 3 km genişlikte bir zon içinde dağılım gösteren K50D genel gidişli birçok küçük boyutlu fay, Mut fay zonu adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Araştırmacılar, fayları izleyen akarsu vadileri ve paralel sırtlara bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı ve olası diri olduğunu belirtmektedirler.

Karaisalı-Karsantı (Adana) Fay Zonu: Adana havazsı kuzeyinde, Ecemiş koridorunun güneyinde, Karaisalı-Karsantı arasında, değişik boyutlarda ve doğrultulara sahip çok sayıda kırık Karaisalı-Karsantı fay zonu adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Fay zonunda, KD-GB ve D-B olmak üzere iki egemen doğrultulu fay yer almaktadır. Fay, Nergizlik (Karaisalı kuzeyi)-Karakütük köyleri arasında, 20 km'lik kesiminde çok belirgindir. Fay, K45D doğrultuludur. Morfolojik verilere göre fayın bu parçası sol yönlü doğrultu atımlı karakterdedir. Bu parçanın 10 km güneybatısında, 2-2.5 km uzunlukta aynı doğrultulu birkaç fay daha yer almaktadır. Bu bölümde, Alt-Orta Miyosen yaşlı kireçtaşlarını kesen fay sol yönlüdür. Bu fay zonunun KD'sunda 19 km uzunlukta ve K85D gidişli diğer önemli bir fay yer almaktadır. Morfolojik veriler, bu fayın sağ yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Karaisalı-Karsantı fay zonu ile Adana-İmamoğlu arasında, çok geniş bir alanda dağılım gösteren küçük boyutlarda KD-GB genel gidişli faylar bulunmaktadır.

Ecemiş (Niğde) Fayı: Adana'nın kuzeyinde, KKD-GGB genel gidişli, değişik jeolojik birimleri yan yana getiren uzun bir tektonik kuşak Ecemiş Koridoru olarak adlandırılmıştır (Blumenthal 1952, Arpat ve Şaroğlu 1975, Özgül 1976, Yetiş 1978, Tekeli vd. 1984, Şaroğlu vd. 1987). Yetiş (1978), Ecemiş fayının Lütesiyen öncesi-Paleosen sonrası bir dönemde oluştuğunu; fayın hem düşey hem de doğrultu atım bileşenli olduğunu; düşey bileşenin günümüzde geliştiğini; doğu bloğunun batı bloğa göre 10 metreden daha fazla yükseldiğini ve toplam sol yönlü atımın 80 +/- 10 km olduğunu ileri sürmektedir. Tekeli vd. (1984), Ecemiş fayının Aladağlar'ın yapısal evriminde önemli rol oynadığını ve en son hareketinin sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu belirtmektedir.

Erciyes Fayı: Kayseri’nin KD’sunda, Sarımsaklı köyü ile güneyde Develi KD’sundaki Kızık köyü arasında uzanan yaklaşık 63 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Erciyes Fayı olarak adlandırılımıştır (Güner vd. 1984, Şaroğlu vd. 1987). Erciyes fayı, Ecemiş fayı ile aynı doğrultuya sahip olması nedeniyle, Ecemiş fayının devamı niteliğinde görünmektedir. Şaroğlu vd. (1987), Erciyes fayının düşey bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu ileri sürmektedir. 20 Şubat 1940 depremi, Erciyes fayının en belirgin olduğu bir bölümde meydana gelmiştir.

Deliler (Çorum) Fayı: Sarıoğlan ile Tuzla gölü arasında uzanan yaklaşık 70 km uzunlukta K76D gidişli fay, Deliler fayı olarak adlandırılmıştır (Erkan vd. 1978, Şaroğlu vd. 1987). Şaroğlu vd. (1987), 30 km güneybatısında yer alan sol yönlü doğrultu atımlı Erciyes fayına bağlı olarak, Deliler fayının da düşey bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı olacağını belirtmektedirler. Aynı araştırmacılar, morfolojik verilere göre, fayın olası diri fay olarak nitelendirmişlerdir.

Sürgü (Malatya) Fayı: Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Çelikhan-Gölbaşı arasındaki bölümünden ayrılan genel gidişi D-B olan fay, Sürgü fayı olarak adlandırılmıştır (Perinçek ve Kozlu 1984, Şaroğlu vd. 1987). Arpat ve Şaroğlu (1975), bu fayı DAF’ın bir kolu olarak kabul etmişlerdir. Fay, Çelikhan’ın batısında Seydo mahallesinden başlar, batıda Sürgü’ye kadar 20 km devam eder. Sürgü batısında 18 km daha devam eder ve D-B doğrultusuna sahip olur. Aynı bölgede  8 km batıda K50D doğrultulu 11 km uzunluğunda başka bir fay daha yer alır (Şaroğlu vd. 1987). Bu iki fayın arasında fayın sıçramasına bağlı olrak bindirme türü küçük faylar gelişmiştir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere bağlı olarak fayın sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu belirtmektedir. 5 Mayıs 1986 Sürgü depremine bağlı olarak, fayı diri fay olarak sınıflandırmıştır.

Malatya Fayı: Malatya ovasının batısında, ovayı morfolojik olarak sınırlandıran KD-GB gidişli belirgin bir çizgisellik yer almaktadır. Bu çizgiselliği oluşturan faylar, Malatya Fayı olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1975, Aktimur 1979, Şaroğlu vd. 1987). Fay, Doğanşehir GB’sında, Söğüt köyü yakınlarından başlar, Akçadağ güneyinden geçer ve Yazıhan’a kadar devam eder. Malatya fayının yaklaşık 10 km batısında, Sürgü fayının devamı olabilecek diğer bir fay yer alır. Doğanşehir batısında fay morfolojik olarak çok belirgin olup, doğrultu atımlı faylara özgü morfoloji sunar. 1964 yılından olan deprem, muhtemelen bu fayla ilişkili olmaldır.

Ovacık (Tunceli) Fayı: Munzur Dağı'nın güneyinde, Ovacık ilçesinin (Tunceli) kuzeyinde yer alan, 15 km uzunlukta, K65D gidişli fay, Ovacık fayı olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1975, Şaroğlu vd. 1987). Fay, Yılanlı-Karataş köyleri arasında dik bir eğime sahip olup, güneye eğimlidir. Fayın kuzey bloğu güneye güneye göre aşağıda ve yine güneye eğimlidir. Şaroğlu vd. (1987), fayın ters atımlı olabileceğini vurgulamaktadır. Araştırmacılar, Kuvaterner yaşlı buzul- akarsu çökellerini denetlemesine bağlı olarak, fayı olası diri fay olarak nitelendirmişlerdir.

Salhançayı Fayı: 14 Ağustos 1996 depremine neden olan Salhançayı fayı olarak adlandırılmıştır (Demirtaş 1996). Fay, yaklaşık 35-40 km uzunluktadır. Bu fay, Merzifon ovasının güneyini sınırlayarak Salhançayı deresini izleyerek Saraycık ve Kamışlı köyleri yakınından geçmekte ve Çaybaşı köyüne kadar uzanmaktadır. Fay Pliyosen yaşlı birimleri kesdiği için Pliyosen’den daha genç olduğu söylenebilir. Fay boyunca gözlenen iki çek-ayır havza, fayın sağ yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu göstermektedir.

 

ORTA ANADOLU KITA İÇİ FAY SİSTEMİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 5.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 5 şubat 1582 Kızılırmak, 12 Ağustos 1668 Beypazarı (Ankara), 15 Ağustos 1668 Ankara, 9 Mayıs 1717 Kayseri, 14 Mart 1779 Arapkir (Malatya), Ağustos 1835 Kayseri depremleri.

Aletsel Dönem Depremleri: 9 Mart 1902 Çankırı Ms=5.5, 19 Nisan 1938 Kaman (Kırşehir) Ms=6.6, 30 Temmuz 1940 Yozgat Ms=6.2, 14 Ağustos 1996 Salhançayı (Çorum-Amasya) Ms= 5.7, 06 Haziran 2000 Orta (Çankırı) Mw=6.0, 20-27 Aralık 2007 Bala (Ankara) Mw=5.7, Mw=5.6 depremleri.

Kaynak:

  • Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri. 

  • F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)

Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU HEKM - P I 2015/11/29 00:28:12.30 0.1700 1 1 0 12.54 M
DDA TU HEKM - S I 2015/11/29 00:28:15.06 0.1400 0 1 0 12.54 M
DDA TU CUGUR - P I 2015/11/29 00:28:17.78 0.1400 -1 1 0 49.52 M
DDA TU CUKAN - P I 2015/11/29 00:28:19.28 0.0900 1 1 0 61.47 M
DDA TU AKCD - P I 2015/11/29 00:28:19.32 -0.2300 -1 1 0 60.92 M
DDA TU KEMA - P I 2015/11/29 00:28:21.01 -0.5000 -1 1 0 75.04 M
DDA TU ELBS - P I 2015/11/29 00:28:23.12 -0.0600 -1 1 0 82.92 M
DDA TU CUGUR - S I 2015/11/29 00:28:24.25 -0.3400 0 1 0 49.52 M
DDA TU CUAYA - P I 2015/11/29 00:28:26.12 -0.3700 1 1 0 104.50 M
DDA TU ELZG - P I 2015/11/29 00:28:26.66 -0.3900 1 1 0 107.67 M
DDA TU CUKAN - S I 2015/11/29 00:28:27.44 0.1600 0 1 0 61.47 M
DDA TU AKCD - S I 2015/11/29 00:28:28.11 0.2000 0 1 0 60.92 M
DDA TU CUZAR - P I 2015/11/29 00:28:28.85 0.5300 -1 1 0 116.85 M
DDA TU SCER - P I 2015/11/29 00:28:30.06 -0.1500 1 1 0 128.53 M
DDA TU BES - P I 2015/11/29 00:28:30.38 0.4100 -1 1 0 126.56 M
DDA TU KEMA - S I 2015/11/29 00:28:31.10 -0.2600 0 1 0 75.04 M
DDA TU KAH - P I 2015/11/29 00:28:32.01 0.8600 1 1 0 133.75 M
DDA TU GER - P I 2015/11/29 00:28:32.10 0.0000 1 1 0 138.46 M
DDA TU CNG - P I 2015/11/29 00:28:32.86 -0.2300 1 1 0 145.87 M
DDA TU REFA - P I 2015/11/29 00:28:33.03 0.4700 -1 1 0 143.67 M
DDA TU CUSAR - P I 2015/11/29 00:28:33.51 -0.5800 1 1 0 150.76 M
DDA TU TNCL - P I 2015/11/29 00:28:33.55 -0.4000 1 1 0 151.66 M
DDA TU ELBS - S I 2015/11/29 00:28:34.18 -0.1000 0 1 0 82.92 M
DDA TU ATAB - P I 2015/11/29 00:28:35.85 0.8500 -1 1 0 157.63 M
DDA TU KAHM - P I 2015/11/29 00:28:36.20 0.1300 -1 1 0 164.14 M
DDA TU SUSE - P I 2015/11/29 00:28:36.29 1.7600 -1 0 4 155.80 M
DDA TU MDN - P I 2015/11/29 00:28:36.40 -0.3400 1 1 0 168.83 M
DDA TU GZT - P I 2015/11/29 00:28:36.90 0.3700 -1 1 0 166.47 M
DDA TU KOVA - P I 2015/11/29 00:28:37.07 -0.3300 1 1 0 173.01 M
DDA TU NAR - P I 2015/11/29 00:28:37.71 2.0500 -1 0 4 171.06 M
DDA TU SAIM - P I 2015/11/29 00:28:37.74 -1.0200 -1 1 0 179.46 M
DDA TU NAR - P I 2015/11/29 00:28:39.38 2.0500 0 0 4 171.06 A
DDA TU EUZM - P I 2015/11/29 00:28:39.44 -0.1100 -1 1 0 188.00 M
DDA TU ANDN - P I 2015/11/29 00:28:40.06 -0.3100 -1 1 0 190.42 M
DDA TU KELT - P I 2015/11/29 00:28:40.18 0.2900 -1 1 0 190.58 M
DDA TU ALUC - P I 2015/11/29 00:28:40.21 0.9700 -1 1 0 186.04 M
DDA TU GUNE - P I 2015/11/29 00:28:40.77 0.4700 1 1 0 190.51 M
DDA TU CUAYA - S I 2015/11/29 00:28:40.90 0.8200 0 1 0 104.50 M
DDA TU TOKA - P I 2015/11/29 00:28:41.27 -0.4000 1 1 0 201.41 M
DDA TU HACI - P I 2015/11/29 00:28:41.79 -0.4100 1 1 0 204.24 M
DDA TU KAMA - P I 2015/11/29 00:28:42.03 -0.7100 -1 1 0 209.77 M
DDA TU SANL - P I 2015/11/29 00:28:42.41 -0.5500 1 1 0 211.59 M
DDA TU ELZG - S I 2015/11/29 00:28:42.55 1.5100 0 1 0 107.67 M
DDA TU ERBA - P I 2015/11/29 00:28:44.35 -0.0100 1 1 0 224.42 M
DDA TU DIYA - P I 2015/11/29 00:28:44.42 -0.2000 1 1 0 224.53 M
DDA TU SURC - P I 2015/11/29 00:28:44.54 -0.6100 -1 1 0 228.54 M
DDA TU YAHY - P I 2015/11/29 00:28:45.55 0.0800 -1 1 0 229.65 M
DDA TU SIRC - P I 2015/11/29 00:28:45.69 -0.7300 1 1 0 237.50 M
DDA TU KUZU - P I 2015/11/29 00:28:45.81 -0.6100 -1 1 0 238.81 M
DDA TU CKRK - P I 2015/11/29 00:28:46.18 -0.7400 1 1 0 242.23 M
DDA TU ORDU - P I 2015/11/29 00:28:46.30 0.0200 0 1 0 239.40 M
DDA TU 5201 - P I 2015/11/29 00:28:46.51 0.0000 0 1 0 237.74 A
DDA TU BES - S I 2015/11/29 00:28:46.62 0.4700 0 1 0 126.56 M
DDA TU CUZAR - S I 2015/11/29 00:28:46.74 3.4800 0 1 0 116.85 M
DDA TU 1201 - P I 2015/11/29 00:28:47.27 0.0000 0 1 0 232.03 A
DDA TU SCER - S I 2015/11/29 00:28:47.40 0.8300 0 1 0 128.53 M
DDA TU HAS - P I 2015/11/29 00:28:47.97 -1.0100 -1 1 0 258.91 M
DDA TU KAH - S I 2015/11/29 00:28:48.42 0.1900 0 1 0 133.75 M
DDA TU AVNS - P I 2015/11/29 00:28:48.50 -0.4800 1 1 0 257.88 M
DDA TU AKO - P I 2015/11/29 00:28:49.28 0.2500 0 1 0 258.19 A
DDA TU KOPT - P I 2015/11/29 00:28:50.22 0.7400 -1 1 0 264.41 M
DDA TU GER - S I 2015/11/29 00:28:50.50 0.6200 0 1 0 138.46 M
DDA KO SVAN - P I 2015/11/29 00:28:50.99 -3.3900 1 1 0 303.41 M
DDA TU SLHN - P I 2015/11/29 00:28:51.13 -0.0500 1 1 0 277.21 M
DDA TU REFA - S I 2015/11/29 00:28:51.41 0.7300 0 1 0 143.67 M
DDA TU CAY - P I 2015/11/29 00:28:51.67 -0.8400 -1 1 0 287.24 M
DDA TU NIDE - P I 2015/11/29 00:28:51.87 -0.0600 0 1 0 281.34 M
DDA TU AMSY - P I 2015/11/29 00:28:51.91 2.6000 0 0 4 262.57 M
DDA TU CNG - S I 2015/11/29 00:28:52.02 0.4100 0 1 0 145.87 M
DDA TU MACK - P I 2015/11/29 00:28:52.54 0.2900 -1 1 0 286.88 M
DDA TU YURE - P I 2015/11/29 00:28:52.55 -1.0700 0 1 0 295.12 M
DDA TU COAL - P I 2015/11/29 00:28:52.57 -0.2200 1 1 0 289.86 M
DDA TU GULE - P I 2015/11/29 00:28:53.61 -2.7900 1 1 0 317.87 M
DDA TU TNCL - S I 2015/11/29 00:28:53.95 0.8300 0 1 0 151.66 M
DDA TU MARD - P I 2015/11/29 00:28:54.44 -0.7700 1 1 0 309.14 M
DDA TU HAVZ - P I 2015/11/29 00:28:54.50 -0.2600 1 1 0 306.65 M
DDA TU ATAB - S I 2015/11/29 00:28:54.51 -0.4500 0 1 0 157.63 M
DDA TU EMRE - P I 2015/11/29 00:28:54.75 0.6700 0 1 0 301.39 M
DDA TU MUSM - P I 2015/11/29 00:28:55.32 -1.1700 1 1 0 319.88 M
DDA TU BTMN - P I 2015/11/29 00:28:56.11 -0.2900 1 1 0 318.31 M
DDA TU SAMS - P I 2015/11/29 00:28:56.14 0.6200 -1 1 0 313.16 M
DDA TU KRIK - P I 2015/11/29 00:28:56.43 0.7500 -1 1 0 313.81 M
DDA TU CUSAR - S I 2015/11/29 00:28:56.51 3.1500 0 1 0 150.76 M
DDA KO VRTB - P I 2015/11/29 00:28:57.03 1.0000 1 1 0 315.86 M
DDA TU ERZM - P I 2015/11/29 00:28:58.14 0.8800 0 1 0 326.71 M
DDA TU CTAK - P I 2015/11/29 00:28:58.19 0.6600 1 1 0 328.18 M
DDA TU SUSE - S I 2015/11/29 00:28:58.29 4.1400 0 1 0 155.80 M
DDA TU DED - P I 2015/11/29 00:28:58.29 -0.6900 -1 1 0 337.58 M
DDA TU KAHM - S I 2015/11/29 00:28:58.53 1.6900 0 1 0 164.14 M
DDA TU KIRS - P I 2015/11/29 00:28:58.69 -0.3300 1 1 0 339.27 M
DDA TU AKSY - P I 2015/11/29 00:28:58.84 -2.0500 1 1 0 352.99 M
DDA TU GZT - S I 2015/11/29 00:28:58.91 1.2800 0 1 0 166.47 M
DDA TU MIDY - P I 2015/11/29 00:28:59.41 -0.9300 1 1 0 350.82 M
DDA TU MDN - S I 2015/11/29 00:28:59.75 1.7400 0 1 0 168.83 M
DDA TU KOVA - S I 2015/11/29 00:29:00.04 0.8900 0 1 0 173.01 M
DDA TU SRTM - P I 2015/11/29 00:29:00.46 -2.3000 -1 1 0 369.23 M
DDA TU NAR - S I 2015/11/29 00:29:00.69 1.6700 0 1 0 171.06 M
DDA TU DELI - P I 2015/11/29 00:29:01.03 -0.4600 1 1 0 359.23 M
DDA GZ SRFK - P I 2015/11/29 00:29:01.39 0.1100 1 1 0 357.07 M
DDA TU SAIM - S I 2015/11/29 00:29:01.53 -0.0100 0 1 0 179.46 M
DDA TU KERG - P I 2015/11/29 00:29:01.64 -0.1500 -1 1 0 360.14 M
DDA TU YAYL - P I 2015/11/29 00:29:02.04 2.1900 0 0 4 346.65 A
DDA TU ALUC - S I 2015/11/29 00:29:02.67 0.3000 0 1 0 186.04 M
DDA TU KAGI - P I 2015/11/29 00:29:03.65 -0.8200 0 1 0 382.93 M
DDA TU EUZM - S I 2015/11/29 00:29:03.68 0.7400 0 1 0 188.00 M
DDA TU KELT - S I 2015/11/29 00:29:04.18 0.6700 0 1 0 190.58 M
DDA TU ANDN - S I 2015/11/29 00:29:05.87 1.5100 0 1 0 190.42 M
DDA TU TOKA - S I 2015/11/29 00:29:06.21 -0.4300 0 1 0 201.41 M
DDA TU OLTU - P I 2015/11/29 00:29:06.72 -0.0700 -1 1 0 402.56 M
DDA TU DDEM - P I 2015/11/29 00:29:07.55 0.3500 -1 1 0 405.72 M
DDA TU HACI - S I 2015/11/29 00:29:07.89 0.3300 0 1 0 204.24 M
DDA TU DBAD - P I 2015/11/29 00:29:07.96 0.3000 -1 1 0 409.44 M
DDA TU GUNE - S I 2015/11/29 00:29:09.02 4.8000 0 0 4 190.51 M
DDA TU BLIS - P I 2015/11/29 00:29:10.37 6.8900 0 0 4 375.69 A
DDA TU SANL - S I 2015/11/29 00:29:10.56 1.6800 0 1 0 211.59 M
DDA TU KAMA - S I 2015/11/29 00:29:10.64 2.1300 0 0 4 209.77 M
DDA TU ERBA - S I 2015/11/29 00:29:13.44 2.0800 0 0 4 224.42 M
DDA TU DIYA - S I 2015/11/29 00:29:14.43 2.6200 0 0 4 224.53 M
DDA TU EKAR - P I 2015/11/29 00:29:14.87 12.2500 0 0 4 369.04 A
DDA TU YAHY - S I 2015/11/29 00:29:15.35 2.0800 0 0 4 229.65 M
DDA TU SURC - S I 2015/11/29 00:29:15.79 3.0500 0 0 4 228.54 M
DDA TU SIRC - S I 2015/11/29 00:29:18.65 3.7100 0 0 4 237.50 M
DDA TU CKRK - S I 2015/11/29 00:29:19.04 3.2100 0 0 4 242.23 M
DDA TU KUZU - S I 2015/11/29 00:29:19.97 5.0100 0 0 4 238.81 M
DDA TU TVAN - P I 2015/11/29 00:29:20.60 3.2300 -1 0 4 485.57 M
DDA TU AVNS - S I 2015/11/29 00:29:24.08 4.6500 0 0 4 257.88 M
DDA TU HAS - S I 2015/11/29 00:29:24.65 5.2200 0 0 4 258.91 M
DDA TU AMSY - S I 2015/11/29 00:29:25.03 5.0400 0 0 4 262.57 M
DDA TU AKO - S I 2015/11/29 00:29:25.97 6.4700 0 0 4 258.19 M
DDA TU KOPT - S I 2015/11/29 00:29:26.98 6.6800 0 0 4 264.41 M
DDA TU SLHN - S I 2015/11/29 00:29:29.58 6.3200 0 0 4 277.21 M
DDA TU NIDE - S I 2015/11/29 00:29:31.65 7.0500 0 0 4 281.34 M
DDA TU MACK - S I 2015/11/29 00:29:32.65 7.5100 0 0 4 286.88 M
DDA TU COAL - S I 2015/11/29 00:29:33.74 7.6500 0 0 4 289.86 M
DDA TU CAY - S I 2015/11/29 00:29:34.17 8.5700 0 0 4 287.24 M
DDA TU NEV - P I 2015/11/29 00:31:00.17 48.4400 0 0 4 915.39 A
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
1790 318592 67.00 88.00 6.00 337.00 84.00 178.00 FP
1791 318592 82.00 80.00 11.00 350.00 79.00 170.00 MT

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
4 29/11/2015 22:41:25 Android
4 29/11/2015 23:16:22 Android
2 29/11/2015 23:18:18 Android
2 29/11/2015 02:38:49 Android
Çok şiddetli bi depremdi uykudan uyandırdı . 6 29/11/2015 02:39:53 iOS
2 29/11/2015 02:40:00 Android
3 29/11/2015 03:54:09 Android
3 29/11/2015 04:00:38 Android
6 29/11/2015 04:02:12 iOS
3 30/11/2015 09:19:58 Android
Uykudan sarsıntı ile uyandım 3 29/11/2015 08:46:29 iOS
Merhaba 6 29/11/2015 11:42:59 Android
3 29/11/2015 18:56:17 Android
9 30/11/2015 23:27:03 Android
4 29/11/2015 04:10:45 Android
3 29/11/2015 04:26:47 PC
bilgilendirmeler için teşekkürler, uygulama çok güzel , Rabbim hepimizi korusun 3 29/11/2015 04:33:17 Android
6 29/11/2015 04:59:20 iOS
6 29/11/2015 06:28:09 PC
3 29/11/2015 07:56:04 PC
2 29/11/2015 08:01:09 Android
3 29/11/2015 07:18:30 iOS
3 29/11/2015 09:11:52 Android
6 29/11/2015 09:26:32 Android
3 29/11/2015 09:43:15 Android
4 29/11/2015 10:17:40 iOS
6 29/11/2015 11:12:03 iOS
3 29/11/2015 12:55:06 iOS
malatya kandilli ye gore 100 den fazla deprem olmuş hekimanda önlem alınmalıdır bence. 6 29/11/2015 13:41:50 Android
3 29/11/2015 14:18:10 iOS
3 29/11/2015 16:40:35 Android
6 29/11/2015 08:11:00 iOS
6 29/11/2015 21:29:22 Android
Korkudan ölüyodum 2 29/11/2015 23:06:20 PC
6 29/11/2015 23:36:52 Android
3 29/11/2015 23:37:19 Android
3 29/11/2015 23:43:24 Android
6 30/11/2015 00:59:03 Android
6 30/11/2015 01:54:14 iOS
4 30/11/2015 02:18:22 Android
3 30/11/2015 12:18:16 Android
6 30/11/2015 21:50:44 Android
Malatya merkez sallandi 3 29/11/2015 02:36:41 PC
3 29/11/2015 02:41:16 iOS
3 29/11/2015 02:41:35 PC
Uyuyordum. Uyandım. 2 29/11/2015 02:42:34 iOS
Bazam sallandi 3 29/11/2015 02:39:34 PC
3 29/11/2015 02:40:06 PC
3 29/11/2015 02:44:38 Android
Çok az titreme hissedildi 2 29/11/2015 02:44:46 iOS
6 29/11/2015 02:43:02 PC
Çok kotu sallandik 6 29/11/2015 02:44:17 PC
2 29/11/2015 02:46:34 Android
2 29/11/2015 02:45:08 PC
3 29/11/2015 02:47:49 PC
3 29/11/2015 02:50:33 iOS
6 29/11/2015 02:48:48 PC
4 29/11/2015 02:53:08 Android
3 29/11/2015 02:58:28 Android
6 29/11/2015 03:00:14 iOS
6 29/11/2015 03:03:01 Android
3 29/11/2015 03:04:51 Android
Deprem Malatya merkezde hissedildi yaklasik 3 sn 3 29/11/2015 03:05:41 Android
4 29/11/2015 03:05:45 Android
6 29/11/2015 03:04:52 PC
6 29/11/2015 03:07:00 iOS
6 29/11/2015 03:09:38 PC
6 29/11/2015 03:10:55 iOS
3 29/11/2015 03:12:11 iOS
Uykudan uyandırdı 4 29/11/2015 03:15:23 iOS
2 29/11/2015 03:16:01 Android
Allah (c.c) iman versin. Bu anketlerinizden insiaallah bir seyler kazanirsiniz. İyi gunler... Turgut dogan ADIYAMAN 3 29/11/2015 03:12:27 PC
4 29/11/2015 03:26:11 iOS
Çok korktuk 3 29/11/2015 03:27:43 iOS
6 29/11/2015 03:27:54 PC
6 29/11/2015 03:30:14 PC
3 29/11/2015 03:31:40 Android
3 29/11/2015 03:34:43 PC
6 29/11/2015 03:37:57 PC
Korkuyoruz 6 29/11/2015 03:40:06 iOS
7 29/11/2015 03:44:38 Android
6 29/11/2015 03:47:01 Android
6 29/11/2015 03:47:14 iOS
2 29/11/2015 05:31:56 Android
Biran önce uzmanlar tarafından bilgilendirilmek istiyoruz 6 29/11/2015 05:30:56 PC
2 29/11/2015 10:05:03 Android
6 29/11/2015 10:06:46 Android
4 29/11/2015 10:40:32 iOS
6 29/11/2015 12:24:49 iOS
3 29/11/2015 17:55:07 iOS
bu küçük çaplı depremler büyük depremlerin habercisi gibi görünüyor acaba bunun önlemini alan yetkililer varmı 1 29/11/2015 20:22:06 Android
6 29/11/2015 21:21:57 Android
6 29/11/2015 09:25:01 iOS
6 29/11/2015 22:56:11 Android
7 30/11/2015 22:17:02 Android

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M